Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Официално създадено Сдружение на архитектите в защита на авторското право от некоректни възложители

В качеството си на председател на УС на Сдружение на архитектите проектанти в защита на авторското право в архитектурата бих искал да ви информирам, че със заповед РД09-229/19.05.2014 г. на зам.-министъра на културата Васил Василев бе извършена регистрация на Сдружение САПЗАПА. На основание чл. 40б, ал. 9 от Закона за авторското право и сродните му права ни бе издадено удостоверение № У-47/17.06.2014 г., съгласно което сдружението е вписано в регистъра при МК въз основа на чл. 40г от ЗАПСП като организация за колективно управление на авторски права. На официалния сайт на МК в раздел „Авторско право“ могат да се видят подробности за дейността на САПЗАПА.
Причината, която ни провокира да създадем сдружение на архитектите с проектантска правоспособност за колективно управление на авторски права, е необходимостта от съществуване на НПО в България, която да защитава интересите на архитектите проектанти, на образуваните от тях проектантски бюра, при упражняване на изключителните им авторски права върху произведенията на архитектурата.
През последните няколко години в страната не съществуваше такава асоциация, която реално да изпълнява предвидените в специалната нормативна уредба на ЗАПСП функции на организация за колективното управление на авторски права, която да отстъпва право за използване на произведенията на архитектурата на своите членове, да ги представлява и да защитава интересите им при нарушение на авторското право и да води регистър на произведенията на архитектурата.

Сдружението си е поставило следните задачи съгласно устава:
– да осъществява представителство и защита на интересите на архитектите проектанти във връзка с упражняване правото им на възнаграждение съгласно чл. 19 от ЗАПСП за използване на произведения на архитектурата
– да сключва договори в страната и в чужбина чрез сродни организации, с които разрешава използването на произведенията на архитектурата на своите членове, като събира дължимите им авторски възнаграждения и ги разпределя между тях съобразно чл. 40, ал. 1 и чл. 40е от ЗАПСП
– да представлява членовете на сдружението пред всички правораздавателни и административни органи в България в защита на поверените му авторски права
– да предоставя консултации за начините на внасяне на промени във вече реализирани сгради – произведения на архитектурата, на собствениците им съгласно чл. 15 , ал. 2 от ЗАПСП
– да извършва предварителни съгласувания за свободно използване на сгради или на планове на сгради с цел реконструкция съобразно чл. 24, ал. 1, т. 15 от ЗАПСП
– да извършва регистрация на произведения на архитектурата съгласно ЗАПСП
– да разяснява и защитава пред обществото и компетентните държавни институции същността на авторските права върху произведенията на архитектурата и произтичащите от тях задължения на всички ползватели
– да съдейства при усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до авторските права върху произведенията на архитектурата, в тясно взаимодействие с МК и МИП.
Смятаме, че създаването на САПЗАПА ще отговори на редица въпроси от обществен интерес, сред които и тези, свързани с инвестициите в строителство и усвояването на средства от фондовете на ЕС.

Автор: арх.Марин Бакалов