Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Конкурс „Визия за Варна“

Община Варна, Съюзът на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Варна Дизайн Форум обявяват конкурс „ВИЗИЯ ЗА ВАРНА“
Варна 9000, пл. Мусала, 10
тел: 052/632 253 и 052/632 257
e-mail: sab_varna@abv.bg
http://www.varna.bg/
http://www.varna2019.bg
http://www.varna-design.com
Обявителите очакват да добият представа за мечтите на хората за Варна, касаещи оформлението и визията на характерни градски пространства, сгради, елементи на градския дизайн.

Участници

Конкурсът е публичен. Могат да участват български граждани – артисти, художници, архитекти и всички хора с отношение към проблематиката и възможност да изразят визуално и вербално идеята си.

Условия

Участието в конкурса е безплатно. Изисква се единствено заявление за участие в свободен текст на email: sab_varna@abv.bg , от който ще бъде предоставена Layout-рамка с логото на конкурса. Всеки участник може да участва с повече от един проект, но само с по един за конкретна локация. Проектите се изпращат на адреса на САБ – Варна във формат А3, каширани върху недеформируема основа, придружени с диск с дигитален формат (PDF, JPEG, TIFF, DWG) на проекта. Проектите ще бъдат качени на сайт или във Фейсбук и ще бъде организирано публично гласуване в рамките на 10 дни.

Победители

Журито, с участие на Представител на Община Варна ,САБ, КАБ и ВДФ отличава най-добрите проекти. Предвижда се и награда на публиката, според събраните предпочитания в социалната мрежа.

Награди

За отличените проекти се предвижда общ награден фонд в размер на 4000 лв, които ще бъдат разпределени с решение на журито на конкурса. Предвижда се да бъдат отличени най-добрите предложения за всяко едно от предложените градски пространства.

Срокове

04.09.2014 г. – Обявяване на конкурса

04.09. 2014 г. – 24.10.2014 г. – Изработване и предаване на проектите

03. 11.2014 г. – 07.11. 2014 г. – Журиране и обявяване на отличените.

Въпроси могат да се задават в периода 04.09. 2014 г. – 15.09.2014 г. на електронния адрес на организатора

Жури:

1. проф.д-р арх.Росица Никифорова – председател на журито
2. арх.Виктор Бузев- гл.архитект на Община Варна
3. арх.Димитър Стефанов – председател на САБ – дружество Варна
4. арх.Георги Минчев – председател на КАБ – Варна
5. Професор Владимир Иванов – художник – представител на ВДФ

Задание за концепции

Настоящото задание за концепции за градска среда е изготвено след анализ на състоянието на градски пространства на Варна и във връзка с предвижданията на Общия устройствен план.

І. Предмет на заданието е следствие от анализа на градски пространства в центъра на Варна

Анализът на редица централно-градски пространства показва общо снижаване на привлекателността на някога добре функциониращи или други недостатъчно обгрижвани във времето зони.

Предмет на заданието е повишаване качеството и привлекателността на няколко градски пространства в центъра на Варна.

ІІ. Обхват на конкурса

Територията предмет на конкурса обхваща четири обекта:

1. Сграда Община Варна / Площадно пространство бул. „Мария Луиза“ / бул. „Сливница“

2. Пространство пл. „Екзарх Йосиф“ („Шишкова градинка”)

3. Площадно пространство ул. Преслав / ул. „Сан Стефано“/ ул. „Одесос“ (пред РДВР-Варна)

4. Градинката на Кукления театър, между улици „Шейново“ и „Драгоман“

ІІІ. Цел, условия за представяне и очакван резултат на конкурса

1. Основната цел на конкурса е да се стимулира активността на гражданите/участниците чрез техни виждания/идеи за подобряване привлекателността на града и повишаване качеството на живота. Конкурсът „Визия за Варна“ очаква идеи за възможни обемно-пространствени, оформителски и цветови решения за характерни пространства в гр. Варна, чрез илюстративно изразяване на идеите им.

Идеите и възможните решения ще бъдат представени на Община Варна, като основание да избере и изпълни реално някои от тях, след техническо доразработване на идеята от авторите или организиране на професионално насочен конкурс . Организаторът предлага посочените места/обекти с нарушена естетика в централната част на града. Участникът избира сам едно или няколко от предложените места, фотографира актуалното му състояние от избрана от него гледна точка и изработва колаж върху фотографията с цел да онагледи собственото си виждане за естетизиране на пространството. Възможните методи за колаж не се ограничават – ръчни, компютърни обработки, графични, художествени…, според уменията на участника. Завършената идея се представя във формат А3 (297/420 мм) върху предварително изработена от организатора рамка, като задължително включва фотографията на актуалното състояние на проблемното пространтво и колажа с идеята на участника. Тъй като конкурсът е открит, участникът поставя името си в долния десен ъгъл на листа. Листът се кашира на недеформируема основа (картон, пенокартон и т.н.) и се предава заедно с диск с дигитални /сканирани/ изображения на идеята/-ите/.

2. Задачи:

Създаване на атрактивна среда;

Подобряване и увеличаване на зелената система на града;

Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление;

Освободеност на предложенията от технически ограничения.

Одухотворяване на градските пространства.

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОСТРАНСТВА :

01
1. Сграда Община Варна / Площадно пространство бул.”Мария Луиза” / бул.”Сливница”
 02
2. Пространство пл. „Екзарх Йосиф” („Шишкова градинка”)
03
3. Площадно пространство ул.”Преслав” / ул.”Сан Стефано”/ ул.”Одесос” (пред РДВР-Варна)
04
4. Градинката на Кукления театър, между улици „Шейново“ и „Драгоман“

Източник на информация: www.kab-sofia.bg