Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Част „Пожарна безопасност“ не e задължителна при сгради до два етажа (200 кв. м.)

В брой 69 на Държавен вестник от 19.08.2014 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
С промените се въвежда алинея 4 (§ 1. В чл. 4), която допуска да не се разработва част „Пожарна безопасност“ за жилищни сгради и за сгради за обществено обслужване със застроена площ до 200 кв. м и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 м и със застроена площ до 200 кв. м.
Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на тези сгради се определят със съответните части на инвестиционния проект.

Въвежда се и нова ал. 3 (§ 1.чл. 4) , според която част „Пожарна безопасност“ се разработва за строежи,
включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица No1 към чл.8, ал.1.