Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Обучителен курс за прилагане на Наредбата за управление на строителни отпадъци

РК София-град организира обучителен курс на тема „Наредбата за управление на строителни отпадъци – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й“.

Курсът ще се проведе на 20.11.2014 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в зала №2, сградата на САБ, ул. „Кракра” №11, гр.София. Регистрацията ще започне от 15:30.

Лектор:
доц. д-р инж. Румяна Захариева – кат. „Строителни материали и изолации“ УАСГ, член на работния колектив, изготвил текста на Наредбата.

Цели на курса:
Да запознае членовете на КАБ  с основните изисквания на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и произтичащите от нея задължения, както  и да развие практически умения по прилагането наНаредбата, с което да се осигури нейната ефективност.

Резултати:
Знания  за общата и техническата нормативни уредби,  за състоянието по управлението на СО в момента, за особеностите на строителните отпадъци (СО), за технологиите на разрушаване на сгради и рециклиране на СО и свързаните с това свойства на рециклираните продукти, за възможните приложения на рециклираните материали в строителството.
Умения за прилагането на Наредбата в частта изпълнение на Плана за управление на СО и водене на отчетност.

Съдържание /Основни теми/:
1. Особености на СО – класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за третиране, вкл. на строителната площадка.
2. Основни положения от Наредбата за управление на СО – цели,  обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
3. Практически указания за прилагане на Наредбата:  блок-схемa на материалните потоци при управление на СО, изготвяне на План за управление на отпадъците: прогноза за количествата СО, алтернативи за управлението на СО, отчетни документи.
4. Най-добри практики на използване на рециклирани СО за строителни цели – примери от Австрийската практика.

Метод на обучение:  Лекции   4 учебни часа

Тип: Интензивен курс, с продължителност  1/2 ден

Изисквания към участниците:
Запознаване в детайли с Наредбата преди започване на курса.

Участието за членове на КАБ е безплатно след заявка до 19.11.2014г. (сряда) на kab_sofia@abv.bg , съдържаща трите имена и регистрационен номер в КАБ.

Местата са ограничени!

Материали за курса ще бъдат публикувани допълнително.