Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Oбсъждане на размерите на възнагражденията, събирани от Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата /САПЗАПА/ – България“ за използване на произведения на архитектурата, представляващи одобрени архитектурни проекти на сгради и реализирани архитектурни проекти – сгради

В качеството си на Председател на Управителния съвет на „СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ-ПРОЕКТАНТИ В ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА“, бих искал да ви информирам, че със Заповед № РД09-229/19.05.2014 г. на Заместник министъра на културата г-н Васил Василев бе извършена регистрация на Сдружение САПЗАПА. Въз основа на същата и на основание чл. 40б, ал. 9 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) ни бе издадено Удостоверение № У-47/17.06.2014 г., съгласно което Сдружението е вписано в регистъра при Министерство на културата въз основа на чл. 40г от ЗАПСП, като организация за колективно управление на авторски права. На официалния сайт на Министерство на културата, в раздел „Авторско право”, могат да се видят подробности за дейността на САПЗАПА.

Причината, която ни провокира да създадем сдружение на архитектите с проектантска правоспособност за колективно управление на авторски права, се корени в необходимостта от съществуването на неправителствена организация (юридическо лице с нестопанска цел) в България, която да представлява и защитава интересите на архитектите-проектанти, респ. на образуваните от тях проектантски бюра, при упражняването на изключителните им авторски права върху произведенията на архитектурата, резултат от творческата им дейност.

Една от целите на САПЗАПА е да осъществява представителство и защита на интересите на архитектите-проектанти във връзка с упражняването на правото им на възнаграждение съгласно чл. 19 от ЗАПСП за използване на произведения на архитектурата, по-конкретно реализираните произведения на архитектурата и приложените устройствени планове, одобрените архитектурни проекти, одобрените проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата и до териториалното устройство, като самостоятелни обекти на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗАПСП, която разширява и допълва една от целите на КАБ  да защитава интелектуалната собственост и авторските права на архитекта.

 

С конкретни писма се оъбърнахме към редица представителни организации на ползватели по смисъла на чл. 40е, ал. 5 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) с молба за обсъждане и становища Методиката за размерите на възнагражденията, събирани от Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата /САПЗАПА/ – България“ за използване на произведения на архитектурата

До момента получихме много положителни становища, в т.ч. от областните управители и Националното сдружение на общините в Република България.

 

В заключение бих искал да обърна внимание за съществуването на Директива 2014/26/EU на Европейския парламент и на съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права…  Съгласно чл.43 т.1 от нея: „Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от 16.04.2014 год. Те незабавно съобщават за това на Комисията”

 

 

 

                                           С Уважение:    арх. Марин Бакалов

                                                                  Председател на УС на САПЗАПА

Приложено можете да се запознаете с писмата на различни областни управители по отношение на тарифата за възнагражденията събирани от САПЗАПА 

За повече информация: www.baacpa.eu