Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

„Ковачев архитекти“ са победителите в конкурса за Борисовата градина

Проектът е най-консервативният и предвижда максимално съхраняване на парка в сегашния му вид.Проектът обаче няма да се реализира в сегашния му вид, защото предстои Столична община да възложи създаването на УПИ на Борисовата градина, в основата на който ще залегнат идеите на „Ковачев архитекти“, съобщиха от Столична община.
01
Сред препоръките на журито е предложението за подземен паркинг за 400 автомобила да бъде подложен на сериозна дискусия. Приоритет е решаването на проблема с различната собственост в полза на обществения интерес и запазване функциите на парка, като при възможност Телевизионната кула да стане културна зала за посещения и събития.“Идеите, заложени в проекта, до най-голяма степен се стремят да запазят зелените площи. За нас от най-голямо значение паркът да бъде място за отдих, а на по-заден план да бъдат съоръженията за спорт и забавления„, сподели пред Kmeta.bg проф. Ковачев. „Нашата концепция за Борисовата градина е да бъде запазен общественият й характер и да радва хората. Няма да има застояване. Паркът още в първите години на създаването си спечелва славата си на една от най-красивите зелени територии на Балканите. Безспорно много от старите жители на столицата имат сантиментални чувства към Борисовата градина„, каза още архитектът.Визията на „Ковачев архитекти“ за развитие на Борисовата градина предвижда: 

Резерватът да бъде осигурен с туристически информационен център, а дендрариумът – отворен за посетители с научни и образователни потребности при определен режим на достъп. Предвижда се преместване на конната база в южната лесопаркова част на парка (в съществуващи, но неизползваеми към момента сгради), и приобщаване на терените на „Капитолия“ и базата за поддръжка към плановата композиция. Атракция е създаването на полигон за пейнтбол на мястото на ловното стрелбище. По този начин ще се запазят старите традиции, като в същото време ще се елиминира шума, свързан с всяко стрелбище.

02
Предвижда се възстановяване на участъка от дългата ос на градинатаот езерото с лилиите към паметника. Премахват се всички елементи, които влияят негативно върху изявата на културната ценност.Възстановяват се постоянните тоалетни, хармонично вписани в средата, поради ситуирането им на места, защитени от дървесни масиви (химическите тоалетни са силни акценти, несъвместими с изявата на културната ценност). Добавят се или се подменят елементи и малки архитектурни форми, които да влияят положително върху зоната.Проектът предвижда създаване на информационен център с подземен паркинг за 400 автомобила на мястото на стопански и административни сгради в северозападната паркова територия, както и комбиниране на информационния център с изложбена зала за музейни и други експозиции (на ежегодни цветни изложби). Предлага се и поетапно извеждане наобектите на „Спортна София“, които според „Ковачев Архитекти“ са с допълващо значение, причина са за намаляване на вегетативните площи в парковата територия и са пречка за изява на основната функция – парковата.Поради голямата им културна значимост, от „Ковачев Архитекти“ считат за целесъобразно да се извърши валоризация /покачване стойността на някаква ценност/, за да се прецени имат ли потенциал следните обекти за идентификацията им като единични недвижими културни ценности в границите на груповата културна ценност: Лятна къпалня „Мария Луиза“, Столичен колодрум, Астрономическа обсерватория към СУ „Св. Климент Охридски“, Обелискът на Братската могила, Езерото „Ариана“, Езерото с лилиите, Алпинеумът, Лятната сцена, Водонапорната кула, Историческите оси и направления на алеите.

Според архитектурното студио сградите на климатичното училище могат да сбъднат амбициозната идея на Г.Николов от 1933г за „декоративно цветарско училище, което да подготвя майстори градинари за цяла България“ като модерна база за „зелено училище“ в паркова среда. От „Ковачев Архитекти“ предлагат и възраждане функцията на Лятна къпалня „Мария Луиза“ – знаков функционален елемент от парковата територия и уреждането на зона за паркиране на полунива пред къпалнята с възможност за 150 паркоместа.

03
Едно нетрадиционно решение е предложението за използване трасето на „старата околовръстна“ ж.п.линия в участъка от „Хладилника“ през гара „Пионер“ с ОУП към източната част на града. Частичното понижаване на трасето е комбинирано с екодукт (широк озеленен надлез), осигуряващ естествена връзка както за пешеходци и велосипедисти, така и за конна езда и фауната, обитаваща лесопарковата част.За свързване на други части от парка, разсечени от вече изградени автомобилни трасета – бул. „Пейо Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и бул.“Симеоновско шосе“, се предлага изграждане на пешеходни мостове с малък наклон, осигуряващи както достъп за пешеходци, велосипедисти и хора със специфични потребности, така и възможност за панорамно възприемане на парка и прилежащата му среда от по-различни изгледни точки.
04
Проектът предвижда преобразуване на гара „Пионер“ в спортен и културен център и осигуряване на паркинг за 200 автомобила на сегашното трасе на ул. „Никола Габровски“. Предлага се и следнотофункционално зониране на територията: Представителна паркова територия – резерват; Спортна зона; Атрактивна паркова територия; Лесопаркова територия разделена на зони със специфични функции; Атракционни зони.
05
Спечелилият конкурса за устройствена концепция за Парк „Борисова градина“ проект предлага създаване на нова планова композиция в северозападната част на парка въз основа на съществуващи елементи – розариума, напречната алея като традиционно направление, стадион „Юнак“. Запазването на спомена за стадиона се предлаг да стане чрез частично маркиране на някогашните трибуни с места за сядане и организирането на това пространство като място за социални контакти.
06
07
Предвижда се парковата територия извън резервата ще поеме всички необходими, но неподходящи за резерватната част дейности – сергии, павилиони, изложби на открито, временни атракциони и спортни съоръжения. В лесопарковата територия се съхранява и опазва видовото разнообразие, биологичното разнообразие, екологичното равновесие. Не се допускат дейности, които възпрепятстват тези характеристики. Допускат се регламентирани посещения с образователна и научна цел. В тази зона, която е дефинирана като зона за пасивен отдих, се предвижда организирането на площадки за отдих, за наблюдение на флората и фауната, детски кътове, алеи за разходка. В тази зона е и лятната сцена, чиито функции се запазват и доразвиват. За тази цел връщането на собствеността е от водещо значение, за да може СО да инвестира в този знаков обект. 

Пълната презентация на проекта можете да разгледате – тук.

Източник: http://citybuild.bg/