Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Пета национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ се проведе с любезното домакинство на община Вършец.

Срещата се утвърди като платформа за дебат между общини, централна власт и бизнес по отношение на търсене и намиране на модерни градоустройствени решения. Участниците в нея обсъждат актуални въпроси, практики и тенденции в градската, социалната и културната среда и формират цялостен поглед върху проблемите и реформата в териториалната уредба и управление на общините.

Срещата се организира един път в годината от НСОРБ и „НСОРБ-Актив” ЕООД и има за цел да инициира обсъждане и споделяне на устойчиви архитектурни и социални практики и да постави актуални проблеми на реформата в териториалното устройство. Националният форум се провежда за първи път през 2012 година като двудневна среща, но само в две издания прераства в събитие, обединяващо представители от общините от цялата страна за широк обществен дебат по обществено значими въпроси в градската, социалната и културната среда и решаването на актуални устройствени и инвестиционни проблеми на местно равнище за качествена архитектура, хармонична и здравословна селищна среда.

Участници във форума са главни архитекти на общини, общински експерти по териториално устройство и жилищна политика, ресорни заместник–кметове и кметове.

Гости на Събитието са представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на културата, Дирекция национален строителен контрол, Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Национален център за териториално развитие, Национален институт за недвижимо културно наследство и др.

Следващата подобна среща ще се проведе през месец април 2017 г.

Ето и кратка информация в резюме:

Презентации от срещата:
http://dox.bg/files/dw?a=9441764d59 (линкът ще бъде активен до 03.05.2016 г.)

Сдружението предоставя разнообразни възможности за срещи и съвместна
работа на различните професионални гилдии в общините. Използваме случая да
Ви информираме за две от тях, в които ще се радваме пряко да участвате:

*
Членство в ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА към Сдружението, със секретар Пламен Петров, юрисконсулт в НСОРБ. Комисията заседава поне 3 пъти годишно и обсъжда всички актуални въпроси и теми, свързани с устройството на територията. Ако желаете да членувате в комисията, може да попълните и изпратите приложената към мейла заявка на e-mail: y.ivanova@namrb.org до 13 май.

*
Членство в КОНТАКТНА ГРУПА ЗА РАБОТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГКК – както се разбрахме по време на дискусията с г- н Красимир Гебрев, главен секретар на АГКК, НСОРБ ще създаде работна група в състав до 10 човека (представители на общините и сдружението), която в работен режим да изясни с
представители на Агенцията всички открити въпроси, проблеми и да идентифицира възможни решения. Ако желаете да членувате в работната група, молим да заявите своето желание на е-mail: activ@namrb.org до 13 май.

Екипът на НСОРБ-Актив ЕООД.

1111 Sofia, 23 Golash Str., Bulgaria

tel.: +359 2 94 34 467; 468
fax: +359 2 94 34 431
e-mail: activ@namrb.org
www.namrb-activ.org