Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Платформа на кандидат за Председател на УС на КАБ

Уважаеми делегати,

Група колеги, подписани по-долу, предлагаме колегата арх. Марин Бакалов като кандидат за поста Председател на Управителния съвет на КАБ.

Да подкрепим идеята за Камара на архитектите в България, издигаща значимо обществения престиж на архитектурната професия;

– Камара от свободомислещи творци, обединени от идеята за една модерна и хуманна среда, създаваща оптимални условия за възпроизводство на обществото и отделните човешки индивиди;

– Камара, инициираща и участваща активно в провеждането на законови промени, целящи издигане ролята на архитекта в обществото като цяло, в процеса на проектирането и строителството и намаляване на бюрократичните спънки в проектантския процес;

– Камара, защитаваща интересите на архитекта – проектант и подпомагаща дейността му;

Инициативен комитет, издигнал кандидатурата: арх. Николай Симеонов, арх. Деян Дечев, арх Валери Иванов, арх. Георги Савов, арх. Пламен Братков, арх. Нели Симеонова, арх.Ангел Захариев, арх. Милена Колева, арх. Ивайло Петков;

 

 

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на Арх. МАРИН ПАСКОВ БАКАЛОВ

Арх. Марин Бакалов е роден на 25 юли 1962 г. Завършва ВИАС, специалност „Архитектура”. Работил е като проектант в „Техноекспорт проект”, а от 1992 г. учредява собствено проектантско бюро. Участник в комисии по решаване на споровете между възложители и изпълнители на проекти на МОСВ. Автор е на редица градоустройствени и архитектурни проекти в България и чужбина, сред които:

 • Военен хотел в Алжир – конкурс;
 • Александрийска библиотека – конкурс;
 • Пазар в Абу Даби ОЕА – идеен проект;
 • Самолетен завод в Ирак – идеен и технически проект;
 • Хотел в Абу Даби – конкурс;
 • Производствена сграда ТЕС – Абуджа;
 • Хотел 5 звезди в гр. Кабинда – Ангола – идеен проект;
 • Обществен център за военно селище в СССР;
 • Жилищен комплекс Мохаммадия Алжир – конкурс;
 • Проектант на общите градоустройствени планове на градовете Кабинда, Ландана, Буку Зао и Белизе в провинция Кабинда – Ангола.
 • Проекти и реализирани обекти – преустройства на магазини и офиси в гр. София – на бул. “Витоша”, бул. “Мадрид”, ул. “Черковна”, ул. “Солунска” и др.
 • Проектиране на еднофамилни сграда в с. Герман, Бистрица Владая, Пасарел и др.;
 • Градоустройствени разработки на територията на гр. София;
 • Над 90 проекти за многоетажни жилищни сгради в гр. София, м. “Зона Б-3”, Зона Б-4,, ж.к. “Сухата река”, “Зона Б-18”, “Зона Г-13”, ж.к. “Младост”, ж.к. “Лагера”, на ул. “Деан Белишки” и др.;
 • Реконструкция на офис сграда на ул. “Бенковски”–София;
 • Еднофамилни къщи в с. Кътина, с. Бистрица и в кв. “Симеоново-Драгалевци”;
 • Жилищна сграда в гр. Варна;
 • Еднофамилни жилищни сгради в гр. Варна;
 • Офис сграда на бул. “Ботевградско шосе”;
 • Ръководител на проектантския колектив на редица проекти, между които:“Националния армейски комплекс”, Манастира „Св.Св. Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян” край с. Гигинци, Офис сграда на бул. „Тодор Александров” №137, Сграда със смесено предназначение на ул. „Перник”№97, „Пазар на производители на Варненска област”, „Пазар на производители на в гр. Петрич” и много други обекти.

Арх.Марин Бакалов членува в редица браншови организации:

–  на Съюза на архитектите в България (САБ);

–  на Камара на архитектите в България (КАБ);

– на Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК), на която е бил и председател в периода 1999 – 2011 и като член на FIDIC и EFCA провежда съвместно с УС дейност за въвеждане на европейските и международните норми и правилата на FIDIC в българското законодателство и нормативна уредба;

–  на Сдружението на архитектите – проектанти в защита на авторското право в Архитектурата/САПЗАПА/ – България за Колективно управление на авторски права по чл. 40, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), на което е и Председател на Управителния съвет.

Ръководител е на проектантско бюро „Мактер консулт“.

От 23.01.2010 год. арх. Марин Бакалов е член на Работна група, създадена с решение на Св. Синод на Българската Православна Църква. Работната група се създава за възстановяване на църковните имоти, подсигуряване и усвояване на средства от Европейски и други програми за нуждите на БПЦ, както и разработване и развитие на законодателни и други инициативи и дейности в тази връзка.

Като Управител на ДЗЗД „Супермакт“, участва в изпълнението на ОП с предмет Избор на Проектни мениджъри по проект “Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.2-01/2011 “Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Арх. Марин Бакалов печели редица престижни архитектурни награди и номинации:

– Номинация на Делегацията на Европейската комисия в България за переспективна личност, лобираща за присъединяването на България в ЕС с последващ 20-дневен тренинг в Европейският парламент в Брюксел (2001г.);

–  Първа награда на публиката в конкурса от февруари 2004г. „Архитектурата в новото хилядолетие” – категория „Туристически комплекс” за проект „Хотелски комплекс в с.Долни Пасарел”;

– Голяма награда „АрхИдея” на публиката в конкурса от февруари 2004г. „Архитектурата в новото хилядолетие” за проекта „Пазар на производители на Варненска област”;

– Специална награда за проект с голямо обществено значение в конкурса „АрхИдея – 2005г.” за разработката „Търговски комплекс в гр. Петрич”.

– Удостоен със Сертификат на Националния Конвент на експертите за принос за просперитета на България (2004г.);

 

Представяне на САПЗАПА

В качеството си на Председател на Управителния съвет на „Сдружението на архитектите – проектанти в защита на авторското право в Архитектурата”/САПЗАПА/, бих искал да ви информирам за целите и задачите на представляваното от мен Сдружение, изразени в Мотивите, целите и задачите за създаване на сдружението, част от които са:

– да съдейства за опазване на културното наследство в областта на архитектурата, както и за културната идентичност на градската реда в областта на градоустройството;

– да осъществява представителство и защита на интересите на архитектите-проектанти във връзка с упражняването на правото им на възнаграждение съгласно чл. 19 от ЗАПСП за използване на произведения на архитектурата, по-конкретно реализираните произведения на архитектурата и приложените устройствени планове, архитектурни проекти, проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата и до териториалното устройство, като самостоятелни обекти на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗАПСП;

– да сключва договори в страната и в чужбина чрез сродни организации, с които разрешава използването на произведенията на архитектурата на своите членове, като събира дължимите им авторски възнаграждения и ги разпределя между тях съобразно чл. 40, ал. 1 и чл. 40е от ЗАПСП;

– да представлява членовете на сдружението, сродните организации от чужбина и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи в Република България в защита на поверените му за управление авторски права, включително чрез предприемането на всякакви юридически действия, вкл. предявяването на колективни или индивидуални искове и воденето на съдебни дела  съобразно чл. 40, ал. 7 от ЗАПСП;

– да предоставя консултации за начините на внасяне на промени във вече построени сгради – произведения на архитектурата, на собствениците им, съгласно чл. 15 , ал. 2 от ЗАПСП;

– да извършва предварителни съгласувания за свободно използване на сгради  или на планове на сгради, с цел реконструкция съобразно чл. 24, ал. 1, т. 15 от ЗАПСП;

– да извършва регистрация на произведения на архитектурата съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП;

– да разяснява и защитава пред обществото и компетентните държавни институции същността на авторските права върху произведенията на архитектурата  и произтичащите от тях задължения на всички ползватели на тези произведения, като полага усилия за издигането на престижа на архитектите-проектанти в устройственото планиране и инвестиционното проектиране;

– да съдейства в рамките на своята компетентност при изготвянето и усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до авторските права върху произведенията на архитектурата, в тясно взаимодействие с Министерство на културата и с Министерство на инвестиционното проектиране.

 

Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата /САПЗАПА/ – България, с ЕИК-176641344, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 137, ет. 6, Офис А-17, е регистрирано със Заповед № РД 09-229/19.05.2014 г. на Заместник – министъра на културата и е вписано в регистъра, воден от Министерство на културата на основание чл. 40г от ЗАПСП, като организация за колективно управление на авторски права. Правоспособността на Сдружението е удостоверена в издаденото Удостоверение за регистрация № У-47/ 17.06.2014 г.

Оттогава досега се случиха и продължават да се случват редица събития, с част от които бих искал да ви запозная:

 1. Представихме целите и задачите на САПЗАПА на годишната конференция Международната федерация на консултантските ассоциации FIDIC. Събитието се състоя в Рио де Жанейро – Бразилия в периода 28.09-02.10 2014 г.

Специално място бе отделено на защитата на авторските права в областта на архитектурата в световен мащаб. Предложено бе да се създаде нарочна работна група за прецизиране на Договорните условия на FIDIC в тази област.

 1. На 19.03. 2015 г. Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ изрази своето официално становище за дейноста на САПЗАПА и предложената Методика и Тарифата за предлаганите от САПЗАПА размери на възнагражденията, събирани при използване на произведения на архитектурата.
 1. В края на май 2015 г. представихме САПЗАПА и неговата дейност на Годишната конференция на EFCA в гр. Осло – Норвегия. Разговаряхме с много колеги. В Точка 13 от дневния ред на Годишното общо събрание бе гласуването и приемането за асоциирано членство на Сдружението във Федерацията.
 1. На 09.06.2015 г. получихме официално писмо от г-н Боил Банов – Заместник – министър на културата, във връзка с Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права. България като член на Европейския съюз следва да въведе в законодателството си измененията съгласно Директивата в срок до 10.04.2016 г.
 1. На 17.06.2015 г. на събрание на САПЗАПА взехме единодушно решение за подписване на Меморандуми и споразумения за съвместна дейност с КАБ, КИИП и другите браншови организации, както и с организациите по чл. 4. от ЗАПСП;
 1. На 20.07.2015 г. подписахме Рамково споразумение за съвместна дейност и Допълнително споразумение към него с Камарата на архитектите в България /КАБ/. В споразумението се договорихме да участваме заедно и в работата по предложения за промяна на нормативни актове, засягащи общото поле на дейност на двете организации.
 1. На 11.09.2015 г. Със Заповед № РД09-609/11.09.2015 г. Министърът на културата утвърди Тарифата за предлаганите от САПЗАПА размери на възнагражденията, събирани при използване на произведения на архитектурата /Приложение №8/. Заповедта е издадена на основание чл. 40 е от ЗАПСП.

Тарифата бе приета вследствие на обществено обсъждане, проведено от Министерство на Културата, както и редица положителни становища на държавни и общински институции: Областни управители, Общини, Министерски съвет и др. Прилагам част от становищата /Приложение №9/.

 1. На конференцията на FIDIC в Дубай 13-15 септември 2015 г. отново бе представена дейността на САПЗАПА и бе коментирано асоциираното членство в организацията.
 1. С писмо № 62-00-378/06.10.2015г. на Заместник министъра на културата г-н Боил Банов сме поканени да изразим становище по изготвящия се проект на Закон за колективно управление на авторското право и сродните му права. Законопроектът е изготвен във връзка с Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права. Както писах и по-горе, България като член на Европейския съюз би следвало да въведе в законодателството си измененията съгласно Директивата в срок до 10.04.2016 г.
 1. За изтеклия период от създаване на САПЗАПА сме указали помощ на редица колеги, държавни и обществени организации по прилагане на ЗАПСП, ЗУТ и ЗОП и др. във връзка с предмета на дейност на Сдружението.

Получихме писмо от Кмета на Община Русе с № 63-249/08.10.2015 г. В него на основание чл.15, ал.2 от ЗАПСП се изисква официалното становище на САПЗАПА във връзка с преработка на «Доходното здание», изградено по проект на виенския архитект Петер Паул Бранк.

Подобни казуси решавахме и решаваме за големи обекти във Варна, Лом, Пловдив и др.

 

 1. В момента работим по „Закон за колективно управление на авторското право и сродните му права” /ЗКУАПСП/. Част от нашите предложения вече бяха приети от Работната група Министерския съвет. Считам, че предложените редакции са в контекста на изложеното по-горе и ще бъдат отразени в окончателната редакция на Закона.

В подкрепа на това е и писмото от Председателя на Комисията по култура и медии – г-жа Полина Карастоянова от 24 март 2016г. В писмото е записано, че в новия закон ще вземат предвид и всички наши предложения, разглеждани съвместно и приети в Комисията по професионална дейност към КАБ.