Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Жилищна сграда със смесени функции в София

Основна задача:

В рамките на предоставения урегулиран поземлен имот на кръстовището на бул. „Стамболийски“ и ул. „Опълченска“ в град София да се проектира жилищна сграда със смесени функции. Да се потърси максимално интензивно застрояване на територията, предоставена за обновяване при съблюдаване на нормативните изисквания и осигуряване на комфортни условия за обитаване, отговарящи на тенденциите в тази област. Да се осигури многообразие на жилищните единици и контекстуална принадлежност към средата. Да се постигне характерен архитектурен образ, съответстващ на социалния статус на обитателите.

Ситуация:

Предоставен за застрояване е ъглов парцел в централната част на град София – на кръстовището на бул.Ал. Стамболийски и ул. Опълченска . Благоприятното му разположение в града е предпоставка за лесния достъп до имота. В близост до терена са разположени много спирки на градския транспорт, в територията минават и трамвайни линии ,а в непосредсвена бизост се намира и метростанция “ Опълченска “ .

Анализ на средата:

Ситуацията обхваща едно от представителните места в столицата. Разглежданият терен се намира в зона с жилищни и обществени функции .В непосредствена близост до имота се намира Техническата софийска гимназия , търговският обект “ Mall of Sofiq “ и множество жилищни и офис сгради . Територията е с предимно средно и високо строителство . Вписването на бъдеща сграда на това място е сложна задача, решаването, на която включва отчитането на редица фактори.

Концепция:

Концепцията на сградата е базирана на задълбочено изследване на средата, в която се разполага теренът за застрояване.Основната идея на проекта е създаването на структура, която лесно се вписва сред сградите в околността. Същевременно наличието на пробив спомага за туширане на монолитността на големия обем и визуално разделя структурата на два по-отделни обема .Мястото на пробива не е случайно , целта е подчертажане на ъгъла на сградата ,тъй като Ъгълът на Г-образното тяло е широко дискусионна тема , като пресечен елемент на два обема това е частта на сградата ,която се възприема първоначално .
Терасовидното структуриране на двата обема ,които се получават след пробива цели създаването на две пластични форми , които лесно биха могли да бъдат възприети сред динамиката на градския силует . Освен това дава възможност да се отвори сградата от към улицата и да се получат жилища с гледка към града и зелени тераси ,които контролират въздушния и светлинен поток и дават възможност на обитателите да са по – близо до природата ,която до голяма степен липсва в тази градска част ,поради жисоката плътност на застрояване.
Динамиката в лицето на острите ъгли също е търсена. Тя изгражда характера на сградта и разнообразяват средата.
Южната и западната фасади , от към улиците са с по – строг и стегнат вид , за да са в хармония с околното застрояване , докато тези от вътрешната яаст на парцела са по- живописни.

Градоустройствената композиция

Разположението на сградата в предвидения терен е съобразено с отстоянията и до съседните съществуващи сгради , съгласнос действащите градоустойствени норми .
Две тела, заключващи озеленено пространство, и разработка на сградата, като терасовидни жилища – градини, са подчинени на концептуалната идея за създаване на самостоятелен жилищен организъм, откъснат от хаоса и задъханата динамика на градския живот, осигуряващ “зелено” спокойствие и сигурност, и в същото време в непосредствена и удобна връзка с необходимото утилитарно обслужване.
Разположението на сградата в предвидения терен е съобразено с отстоянията и до съседните съществуващи сгради , съгласнос действащите градоустойствени норми .

Функционално решение:

Функционално сградата е разделена на обществена и жилищна част. В структурно отношение това делене на функциите се изразява чрез пространственото им разделяне по вертикала – обществените функции са разположени на партерно ниво – кота ± 0,00 и кота +4, 00 , а жилищната част е разположена на следващите пет етажа – от кота +8,00 до кота +20,40 .
Основният пешеходен подход е от страната на кръстовището на бул.Ал. Стамболийски и ул. Опълченска . Автомобилният подход се осъществява от ул.Опълченска, тъй като натовареността на движението в тази част е по-малка.
В проектното решение е предвиден подземен паркинг на две нива ,достъпът до ниво -3,30 се осъществява посредством рампа рампа с наклон 15 % разположена в западната част на парцела , до ниво -6, 60 достапът се осъществява посредством два асансьора за автомобили Предвидени са необходимият брой паркоместа засобствениците на апартаменти , служителите и хора в неравностойно положение.
Партерното ниво е решено с характерните обществено-обслужващи площи. От към кръстовището са предвидени два входа за разположеният в тази част на парцела търговски център . На това ниво са предвидени още ,кафе – сладкарница за служителите на офисите ,детски център и магазини . Достъпът до жилищните части се осъществява посредством осигурени за целта три комуникационни ядра , в едно от които посредством преддверие се разделя входа за жилищните единици и този за офисните части .По – голямата дълбочина на зоните за обществено обслужване е постигната постедством терасирането в източната част на имота , като са спазени необходимите отстояния съгласно действащата нормативна уредба .
На кота +4,00 е разположен офис тип “ open space „, и принадлежащите му обслужващи помещения . и второто ниво на търговския център .
Жилищната група е пет – етажна . Жилищата са с изложения изток и запад, проектирани в 4 типа, с една, две, три спални и мезонети .
Жилищата са организирани с входен веслибюл , а кухня дневна и трапезария са рещени еднопространствено .Стремежът е да се постигне ясно обособяване на група ден и група нощ.

Що се отнася до фасадите , избран е един по-изчистен вариант на фасадно третиране, за да може самата сграда да се възприеме с нейните обеми, игра на пространства и озеленени тераси.Фасадите от към главните транспортни артерии са рещени с видим бетон , а източната фасада е с облицовка от декоративни тухли .

Градоустройствени показатели :
площ на имота – 2520 кв.м.
ЗП – 1800 кв.м.
РЗП – 8675 кв.м.
плътност на застрояване – 70%
кинт – 3,4
процент озеленяване – 10%

арх.Хрисула Янкова Къчева
дипломен ръководител : арх. Милена Нанова
специалност: архитектура
катедра: жилищни сгради
Университет по архитектура строителство и геодезия
година на завършване :2016