Сподели това чрез

Промяна на проектантска правоспособност

За промяна на проектантската правоспособност се кандидатства след 2 години стаж по специалността при архитект с ППП или 4 години самостоятелна практика като архитект при условията на: РЕД И ПРАВИЛА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОЦЕНКА НА ИЗИСКУЕМИЯ ОТ ЗАКОНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
Необходимо е да подадете Образец №8Декларация – Образец „А“ и Декларация – Образец „Б“. Към документите се прилага вносна бележка за платена такса за услуга (Бланки вносна бележка 48лв.) и вносна бележка за платена такса за издаване на удостоверение и личен печат (Бланка вносна бележка 559,80лв.)

Документите се подават в Регионалната колегия София област, а председателят съставя мотивирано предложение и изпраща документите в Комисия по регистър.