Сподели това чрез

За нови членове

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КАБ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. ПОПЪЛНЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОФИСА НА КАБ РК София Област в УАСГ, корпус Б, ет.11, ст.1112 в понеделник, вторник или сряда от 9:30 до 13 или от 14 до 17:30ч.

 

АРХИТЕКТИ, ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ И УРБАНИСТИ

 

Пълна проектантска правоспособност (ППП)

 

От български граждани:

1. Копие от документ за самоличност- заверено от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Декларация (образец А)

4. Заявление образец 2

5. Декларация за стаж по специалността образец Б

6. Свидетелство за съдимост

7. Актуална снимка паспортен формат

8. Служебна/и бележка/и от работодателя/и подпечатана/и с печата им за ППП

9. Копие от трудова книжка – заверено от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис

10. Документи за платени следните такси:

  • Такса за разглеждане на документи на стойност 48 лв. с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 11
  • Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ на стойност 156 лв.–бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 1
  • Такса за изработване на удостоверения и личен печат за 2024г. в размер на – 559,80 лв.с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец

След потвърждение от Комисията по регистър за приемане в КАБ със съответната призната правоспособност в срок от две седмици  се заплаща :

  • Членски внос в размер на  105 лв. за 2024 и такса за ППП от месеца на приемане до края на годината – вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност –  16,25лв. на месец за 2024 . Таксата се заплаща към сметката на РК София Област:

Уни Кредит Булбанк

BIC: UNCR BG SF
IBAN: BG48 UNCR 7000 152068 2950   ГОТОВА БЛАНКА ЗА ВНОСНА БЕЛЕЖКА


От чуждестранни граждани на страни членки на ЕО:

1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
4. Документ за платена такса за разглеждане на документи на стойност 48 лв. с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 11

5. Заявление образец 5
6. Декларация (образец А)
7. Декларация за стаж по специалността образец Б  с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис

 

От чуждестранни граждани на трети държави:

1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
4. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
5. Документ за платена такса за разглеждане на документи на стойност 48 лв. с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 11
6. Заявление образец 6
7. Декларация (образец А)
8. Декларация за стаж по специалността образец Б  с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис

 

Ограничена проектантска правоспособност (ОПП)

 

От български граждани:

1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение; Приема се и уверение от канцеларията на учебното заведение до получаване на оригинала на дипломата
3. Декларация (образец А)
4. Заявление образец 2
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка за членовете на КАБ

7. Документи за платени следните такси:

  • Такса за разглеждане на документи на стойност 48 лв. с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 11
  • Встъпителна вноска на новоприети членове на КАБ на стойност 156 лв.–бланка на вносна бележка с данни за банков превод образец 1
  • Такса за изработване на удостоверения и личен печат за 2024г. в размер на – 279,90 лв. с ДДС – бланка на вносна бележка с данни за банков превод  образец

След потвърждение от Комисията по регистър за приемане в КАБ със съответната призната правоспособност в срок от две седмици  се заплаща :

Членски внос в размер на  105 лв. за 2024 и такса за ОПП от месеца на приемане до края на годината – вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП /  по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност –  10,00лв. на месец за 2024 . Таксата се заплаща към сметката на РК София Област:

Уни Кредит Булбанк

BIC: UNCR BG SF
IBAN: BG48 UNCR 7000 152068 2950   ГОТОВА БЛАНКА ЗА ВНОСНА БЕЛЕЖКА

От чуждестранни граждани на страни членки на ЕО:

1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
4. Документ за платена такса за услугата в размер на 48лв. по сметката на КАБ IBAN BG16UNCR7000 1518 279 381 BIC UNCRBGSF , можете да изтеглите готова бланка образец 11 от тук
5. Заявление образец 5
6. Декларация (образец А)

 

От чуждестранни граждани на трети държави:

1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
4. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
5. Документ за платена такса за услугата в размер на 48лв. по сметката на КАБ IBAN BG16UNCR7000 1518 279 381 BIC UNCRBGSF , можете да изтеглите готова бланка образец 11 от тук
6. Заявление образец 6
7. Декларация (образец А)

 

 

ТАКСИ КЪМ КАБ