Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр.Варна

Ситуиране

Парцелът е заключен между улиците „Проф. Марин Дринов“, „Братя Миладинови“, бул.“Осми Приморски полк“ и пешеходното пространство, рамкиращо сградата на Община Варна.
Сградите по бул.“Осми Приморски полк“ са нови, строени през последните 10 години, със смесено предназначение и относително високи на фона на общата застройка (7 етажа). През ул.„Проф. Марин Дринов“ и ул.„Братя Миладинови“, конкурсната зона граничи предимно с пететажни жилищни сгради с ненатрапчива архитектура, строени през втората половина на XX в.
По границите на конкурсната зона преминава обществен автобусен транспорт, автомобилен транспорт и велоалеи. По бул.“Осми Приморски полк“ има 2 автобусни спирки. Всички прилежащи улици и пространства са пешеходно достъпни.

Главният вход на сградата се намира на бул.“Осми Приморски полк“. Проектното решение обособява джоб на пътното платно за престой на автомобили и таксиметров транспорт, в непосредствена близост до главния вход на новата сграда, служещ за оставяне и взимане на посетители на библиотеката. Подземният паркинг на библиотеката е с достъп от ул.“Проф. Марин Дринов“. Служебните входове на сградата на кота ±0,00 са два, съответно достъпни от ул.„Проф. Марин Дринов“ и ул.„Братя Миладинови“. Зареждането на сградата е предвидено да бъде на кота и -6,45.

Архитектурно–планировъчно решение

След анализ на заданието за проектиране и проектната ситуация, достигнах до следните изводи и решения:

Площта на имота и обема на заданието, налагат сградата да бъде развита във височина, за да събере всички функционални зони, които се изискват.
Посоката в която разработих задачата е оптимално решаване на архитектурно-планировъчните проблеми на сградата и същевременно осигуряване на максимален комфорт, както за ползвателите на новата библиотечна сграда, така и за ползвателите на съществуващите околни сгради. Изхождайки от липсата на възможност за проектиране на ниска площна библиотечна сграда, следваща от заданието, намалих петното на застрояване, компенсирайки във височина. Така постигам по-ниска плътност и по-голям процент озеленяване. Така успях да обособя по-големи и по-качествени използваеми обществени пространство около сградата.
Изхождайки от изискването на заданието за проектиране на съвременна енергоефективна сграда, се насочих към сграда с флуидна форма, за да успея да получа по-голям използваем обем, с по-малка площ на околната повърхнина. Започнах планообразуването на сградата от три еквивалентни окръжности, чийто центрове попадат във върховете на равностранен триъгълник. Окръжностите са свързани с дъги по съответните допирателни, за да се получи сложна форма на базата на равностранен триъгълник. След известен период на експериментиране началната форма претърпя промени. Най-вече поради неправилната форма на имота и градоустройствените изисквания, относно обема на застрояването, формата беше разтеглена, чрез транслиране на окръжностите, за постигане на максимална площ на цялата сграда.

В етажните плочи над кота ±0,00 е образуван отвор на една от дългите страни, над входа, образуваща челната фасада, който във височина оформя емпоре на входното пространство на сградата. Отвора в плана е образуван от съответните дъги между окръжностите, образуващи го.

Плана на сградата е характерен за високите сгради – предвидени са две огледални вертикални комуникационни ядра, обединяващи асансьорни шахти, стълбища и инсталационни шахти. Тази схема се наложи, поради не големите размери на плана на сградата и нуждата от корави ядра, които да обезпечат конструкцията на сградата, имайки предвид нетрадиционното обемно-пространствено решение.
Всички архитектурни разпределения са изградени на базата на отворена планировъчна схема. Всички стени са неносещи, с изключение на носещите ядра и вертикалните носещи елементи, част от конструкцията на сградата. Това дава възможност за гъвкави планировъчни решения и бъдещи промени, според нуждите на библиотеката.
Функционално помещенията са разделени посредством прозрачни леки стъклени преградни стени или масивни шумоизолиращи и визуално отделящи стени, в зависимост от предназначението на конкретното помещение. Всички стъклени преградни стени, осигуряват шумоизолация на даденото помещение и са снабдени с щори, за осигуряване на визуална неприкосновеност при необходимост.

Светлата етажна височина на етажите на сградата е: на кота ±0,00 – 450см, на всички останали надземни етажи – 360см, на кота -3,90 – 225см, на кота -6,45– 225/615см, в зависимост от зоната, на кота -9.45 и -12,45 – 240см.
В емпорето е разположена панорамна стълба, тангираща фасадата. Стълбата започва от кота +5,40 и достига до кота +27,90. Устойчивостта на стълбата ще бъде осигурена, посредством свързани с носещата конструкция на сградата стоманени въжета – ванти.

Обобщение на функционалните зони в сградата:

Партера на кота ±0,00 на сградата и Етаж 1 – кота +5,90 са предвидени да поберат обществената функция, удовлетворяващи съответните функционални зони на заданието. Тук са разположени и американски чуждоезиков център, отдел за текуща периодика и библиотечно-информационен център.
На Етаж 2 – кота +9,90 е развита детска читателска зона и немски чуждоезиков център.
На Етаж 3 – кота +14,40 и Етаж 4 – кота +18,90 е разположена читателската зона за възрастни, както и специализирани читални.
Етаж 5 – кота +23,40 и Етаж 6 – кота +27,90, обединяват читателската зона за младежи.
Етаж 7 – кота +32,40 е отреден за отдел Изкуство и медиатека.
На Етаж 8 – кота +36,90 е разположена част от библиотечно-административния комплекс. Останалите, помещения на администрацията за разположени в първите две приземни нива – Етаж -1 на кота -3,90 и Етаж -1,5 на кота -6,45, заедно с книгохранилището на библиотеката. Входът за зареждане на сградата е на кота -6,45.
Подземният автомобилен паркинг за посетители на библиотеката е разположен на Етаж -2 на кота -9,45 и Етаж -3 на кота -12,45.

Обемно–пространствено решение

Настоящото обемно–пространствено решение, е резултат от няколко основни фактора:
1. Изискването на заданието за проектиране на съвременна енергоефективна сграда;
2. Градоустройствените параметри, ограничения и възможности за имота;
3. Спецификата на създаването на нова сграда, със значителен размер, в съществуваща градоустройствена среда, доминирана от важната за град Варна сграда на Общината.
4. Постигане на оптимален обем на сградата, който да задоволи потребностите на новата библиотечна сграда, да осигури максимален комфорт, както за ползвателите на новата библиотечна сграда, така и за ползвателите на съществуващите околни сгради.
5. Постигане на характерно, запомнящо се и въздействащо архитектурно решение, което да превърне сградата в един от символите на град Варна;

Обема на сградата е постигнат, следвайки похватите и методиката по създаването на контура на сградата на кота ±0,00. Процесът по създаването на плановете на всички етажи и обемното решение на сградата, не беше два последователни отделни процеса, а общ процес на проектиране на сградата. След много варианти, в крайна сметка е налице най-оптималния. Принципът на образуване на сградата е чрез равномерно увеличаване/намаляване на контура на етажните подови конструкции и тяхното транслиране с отрицателни стойности по ос „x” и ос “y” на координатната система.

Конструктивно решение

Конструкцията на сградата е подбрана спрямо специфичните изисквания на проектното решение.
Надземни етажи:
Формата на плановете на етажите на сградата, както и обемното решение, наложиха нуждата от съчетаване на две координатни осови системи, задаващи местоположенията на вертикалните носещи елементи и корави стоманобетонни ядра. Първата схема на носещата конструкция е в ортогонална координатна система и задава местоположенията на вертикалните колони, шайби и на носещите ядра. Втората схема дублира контура на всеки етаж, изместен на разстояние 150см навътре спрямо външния ръб на съответния етажен контур. Разделен е равномерно през 30° спрямо геометричния център на етажната подова конструкция. Тази схема дава местоположенията на системата от наклонени колони по контура на сградата. Наклонените колони завършват дебела стоманобетонна плоча на кота ±0,00.

Подземни етажи:
Колоните и носещите ядра на сградата, вписани в ортогоналната осова система от надземното застрояване, достигат до фундаментната плоча на кота
-12,45. Освен тях в подземните нива ортогоналната осова система е допълнена, за осигуряване на вертикални носещи елементи по цялата площ на подземните етажи, както и по техния контур.
Имайки предвид сложните условия за фундиране в центъра на гр.Варна, ниската надморска височина на абсолютната кота ±0,00=+32,50 , подпочвените води и сеизмичните изисквания към конструкцията, проектното решение предвижда дълбоко фундиране с изливни стоманобетонни пилоти. Над пилотите ще бъде излята фундаментна плоча по целия контур на подземното застрояване достигаща кота -12,45.

Конструктивно-композиционно решение

В съответствие с предназначението и архитектурно-композиционното решение е възприета конструктивната схема на сградата.
Конструктивно-копозиционното решение се състои от междуетажни стоманобетони безгредови плочи за поемане на вертикалните товари. Отвеждането на товарите към основата става посредством две системи вертикални носещи елементи – едната се състои от две стълбищни клетки (стоманобетонни ядра, играещи роля и при поемане на хоризонтални товари – ввятър, земетръс) в комбинация с вертикални стоманобетонни колони, отвеждащи товарите до дебела стоманобетонна плоча на кота ±0,00 (над подземния паркинг).Втората е система от наклонени стоманобетонни колони по фасадата на сградата за избягване на големи конзолни елементи и осигуряване на достатъчна носимоспособност по периферията на сградата( с оглед двойната кривина на фасадното покритие).Те оказват влияние и на пространствената устойчивост на конструкцията.
Наличието на четири подземни нива(вероятни високи подпочвени води) обуславя използване на пилоти при фундирането, обединени с фундаментна плоча на най-ниското ниво.Изливни пилоти са използвани и при изпълнението на околовръстните стени на котлована.
В едно с дебелата стоманобетонна плоча на кота ±0,00 в подземната част на сградата се образува една безкрайнокорава кутия, запъната в земната основа, осигуряваща висока стабилност на цялата конструкция.
Детайлите и крайните размери на конструктивните сечения зависят от статико-динамичния анализ, предмет на конструктивен проект.

Материали и Технологии

Настилките в партера и Етаж 1, които са с обществена функция, ще бъдат от гранитогресни плочи. Настилките по останалите надземни етажи – всички читателски зони и етажа на администрацията ще бъдат от мокет, за спомагане постигането на добри акустични характеристики в помещенията.
Стълбищата на сградата ще бъдат покрити с настилка от неполирана подова керамика.
Всички санитарни възли ще бъдат с подове от настилка от неполирана подова керамика и стени покрити с фаянсови плочки.
В сградата са предвидени двойни подове, в които да бъдат поместен всички необходими инсталации на всеки етаж. В зоните около комуникационните ядра е предвиден и окачен таван, за разполагане на принудителната вентилация. Отоплението и охлаждането, ще се осъществява посредством подови конвектори.
Осветлението в цялата сграда ще бъде осигурено от високоенергоефективни съвременни осветителни тела с LED технология.
Сградата ще бъде снабдена със софтуер за сградно управление BMS, с цел оптимизиране на разходите и по-лесната и качествена поддръжка.
Асансьорите предвидени в сградата, са от последното поколение асансьори на фирма Otis. Системата Gen2 е до 50% по енергийно-ефективна в сравнение с конвенционалните технологии и дава възможност на проектантите и собствениците да управляват сградите по-икономично, като в същото време имат предимства по отношение на по-голямото полезно пространство. В допълнение към това Gen2 системите имат плоски, покрити с полиуретан стоманени ремъци и безредукторни двигатели, неизискващи допълнително смазване, което прави системата по-благоприятна за околната среда. При технологията Gen2 конвенционалните стоманени въжета са заменени със стоманени ремъци със специални покрития. Плоските ремъци правят асансьорната система по-компактна, премахват необходимостта от машинно помещение.
Фасадата на сградата ще бъде окачена. Сграда като настоящата, изисква разработване на нова фасадна система или пригаждането на съществуваща, и изработване на конкретни работни детайли. Фасадата ще бъде произведена от фирма Etem на база на модерната фасадна система Ε85. Нейният дизайн, включващ вертикали с 50 мм широчина, гарантира пълно съответствие с най-стриктните международни спецификации и предоставя високи топлоизолационни характеристики и водонепроницаемост. Системата предоставя възможност за реализиране на форми излизащи извън конвенционалните ограничения. Остъкляването ще бъде със стъклопакети с нискоемисионни закалени стъкла. 30% от прозорците ще бъдат отваряеми.
Пред стъклената окачена фасада, ще бъде изграден екран от , модулни обемни тела по архитектурен детайл. По същество екранът ще представлява също окачена фасада. Екранът съчетава две функции:
1. Засенчване на изцяло остъклената сграда, като по този начин осигурява благоприятно за функцията на сградата дифузно осветление. Същевременно я предпазва от прегряване през топлите месеци -екранът ще поема голяма доза от слънчевото греене. Предвиденото разстоянието от 120см между окачената стъклена фасада и ажурния слънцезащитен екран, ще спомага за циркулация на въздух между нагрятия екран и стъклената повърхност на фасадата
2. Спомага за постигането на желания архитектурен ефект и образ на сградата, изпълнявайки всички поставени от проектанта задачи.

Слънцезащитният екран започва от кота +5,40 и завършва до билото на сградата, покривайки я изцяло. Ще бъде изграден от модулни елементи, монтирани върху метална екзоконструкция, захваната за етажните подови конструкции. На покрива на сградата стъпва върху метална конструкция, изградена от греди-ферми.
Екранът ще е изграден от един модул по архитектурен детайл. По същество модулът повтаря първоначалния план на сградата. Формата е вписана в равностранен триъгълник с височина 150см и по същество представлява равностранен триъгълник със заоблени ъгли и напречни елементи. Височината на елементите е 20 см. Материалът, от който ще бъдат изпълнени е алуминий.