Конкурс за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в градската среда ситуиран на главната пешеходна алея в центъра на Брацигово

Конкурсът за ИДЕЕН ПРОЕКТ НА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН
ЕЛЕМЕНТ В ГРАДСКАТА СРЕДА СИТУИРАН НА ГЛАВНАТА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ В ЦЕНТЪРА НА БРАЦИГОВО  е част от архитектурния форум „Каменният поток на времето“ организиран от Камара на архитектите в България Регионална колегия София Област, съвместно с Община Брацигово и партньори, който ще се проведе от 9-ти до 11-ти септември 2021г. в гр.Брацигово.

КОНЦЕПЦИЯ

Целта на конкурса е да се създаде проект за иновативен и естетитически издържан   архитектурно-художествен елемент, който да допълва пространствената рамка на пешеходната алея в града, превръщайки се в своеобразен символ и нов знаков елемент, носейки послание свързано с темата на архитектурния форум „Каменния поток на времето“- смисълът на творческата следа, която провокира, стимулира, възражда и променя. Проектът следва да кореспондира с пространствената зона, като се вписва хармонично в околната среда  на алеята и сградите около нея. Освен с декоративно, проектната разработка може да има и функционално предназначение по преценка на авторите, спазвайки техническите изисквания и условия в заданието.

Проектът класиран на първо място ще бъде реализиран и поставен на предвиденото място в главната пешеходна алея на града, като организаторите си запазват правото да не се присъжда награда, ако журито не стигне до окончателно единодушно решение.

С участието си в настоящия конкурс участниците изрично се съгласяват, че Община Брацигово придобива прехвърлимите имуществени авторски права върху наградените проекти и може свободно да ги запази и използва при спазване на изискванията на закона, както, и че Община Брацигово има правото да премести, премахне или използва по друг начин реализираното в следствие на проекта без да информира автора.

Неотчуждимите авторски права върху всяка част от проекта остават собственост на проектанта. При използване на проекта победител за изложби, публикуване в пресата, архив и други, авторът задължително се споменава.

 

Можете да свалите следните документи:


ТЕКСТОВ ФАЙЛ НА ЗАДАНИЕТО НА КОНКУРСА

ИЗХОДНИ ДАННИ И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ

 

НАГРАДЕН ФОНД

Наградният фонд е осигурен от КАБ РК София и официални фирми спонсори на Архитектурния форум „Брацигово- Каменният поток на времето“

 • Първо място – парична награда в размер на 1 800лв., грамота и реализация
 • Второ място – парична награда в размер на 900лв., грамота
 • Трето място – парична награда в размер на 600лв., грамота

 


 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът ще се проведе и журира анонимно.

В него могат да участват без ограничения всички български и чуждестранни граждани на възраст над 18 години. Организаторите не поставят условия за специфична професионална квалификация. Могат да участват самостоятелно или в екип архитекти, ландшафтни архитекти, инженери, урбанисти, скулптори, дизайнери, студенти и др. Не се допуска един участник да бъде включен в повече от един проект, независимо дали е самостоятелно или като част от екип. При откриване на дублиран участник, всички проекти, в които е включен ще бъдат дисквалифицирани. В конкурса не могат да участват лица, които са в трудови и служебни взаимоотношения с Община Брацигово или членовете на журито.

Идеята има за цел да привлече за участие професионалисти и студенти, оставяйки трайна и стойностна следа в „Каменният поток на времето“. Задължително условие в конкурса е поне един от материалите за изграждане на обекта да бъде характерния за Брацигово местен камък  „Риолит“. Степента, в която материалът ще се използва  и вида на неговата обработка се решават по преценка на участниците.

Всички получени проекти, отговарящи на поставените в конкурса изисквания ще участват в открита изложба по време на архитектурния форум в Брацигово от 9-ти до 11-ти септември 2021г., както и като гостуваща изложба в други градове. Също така те ще бъдат публикувани и онлайн на уеб сайта на КАБ РК София Област www.kab-so.com.

 


 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНКУРСНАТА ЗОНА

Целта е избраната конкурсна разработка да бъде реализирана, допринасяйки за обогатяване на централната градска зона, оформяйки градоустройствена и естетическа рамка  на главната пешеходна зона, определена в ос  на симетрия от  НЧ „Васил Петлешков 1874 на ул.“Девети септември“.

Точно означение на местоположението на конкурсната зона ще откриете в приложените към конкурса графични материали.


 

ЕСТЕТИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Дизайн на архитектурно-художествен монумент от градската среда, който да допълва пространствената рамка на пешеходната алея на града. Създаване на нов знаков елемент за града носещ послание свързано с темата „Каменния поток на времето“ и вписващ се хармонично в околната среда и сгради.

 


 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И МАТЕРИАЛИ

Рамка на максимално допустими размери на конкурсната разработка на архитектурно- художествен елемент на градската среда в посочената зона е дължина/ширина/височина – 3/3/3 метра. По преценка на участниците, тези размери и пропорциите им  могат да бъдат по-малки. Допустимо е представяне на идея за група от няколко елемента, чиято обща рамка не бива да излиза от очертанията на зоната и посочените общи размери.

Поне един от използваните строителни материали заложени в проекта да бъде традиционния за град Брацигово камък „Риолит“. За всички останали материали необходими за реализацията на предложената концепция участниците имат пълна творческа свобода в рамките на предварителната финансова бюджетна рамка за изпълнението в размер на 10 000лв. без ДДС.

При реализацията да не се налага свързване на обекта с електро, водопроводна или канализационна мрежа.

Да не се променя или нарушава съществуващата настилка на алеята.

Възможно е решение, допълнено с растителни видове като част или около монумента в рамките на зададената пространствена рамка от 3 метра, за реализацията на концепцията.


РАМКОВ БЮДЖЕТ            

Предвиденият до момента рамков бюджет за реализацията на монумента е в размер на до 10 000лв. без ДДС, които ще бъде осигурен от Камара на архитектите в България РК София Област и фирми спонсори.

 


 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, ОФОРМЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 1. ТАБЛО ФОРМАТ А1 с размери 59.4 на 84.1см. вертикално ориентирано, каширано на пенокартон и запечатано в непрозразна опаковка, представящо идеята на проекта
 2. ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК ФОРМАТ А4 съдържащ обяснителна записка на проекта, както и диск съдържащ дигитално копие на таблото на проекта и обяснителната записка
 3. ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК ФОРМАТ А4 съдържащ всички попълнени бланки на документите за участие приложени и подписани в оригинал
 4. МАКЕТ – изработването на макет в подходящ мащаб представящ идеята е препоръчително, но не задължително условие за участниците

 

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник подава – Заявление за участие – по приложена бланка. Ако в проекта има повече от един участник, в заявлението се описват имената и данните на всички членове на екипа; Декларация за конфликт на интереси подписана в отделен екземпляр от всички членове на екипа

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСЕН ПРОЕКТ

Проектът следва да бъде представен на табло с размер А1 каширано на пенокартон по предварително зададен от Организаторите рамков формат с подробни чертежи – ситуация, минимум четири изгледа, както и една или няколко визуализации представящи обемно пространственото решение. По таблото и по опаковката не бива да се изписват имена на участници или фирми.

Придружено с това се предават още две отделни и запечатани  плика формат А4 – единият плик съдържа техническа обосновка на изпълнение , план за целесъобразност и икономическа обосновка, както и ориентировъчна финансова рамка за стойността на проекта, както и диск съдържащ таблото с проекта във формат jpg с резолюция 300dpi и обяснителната записка във формат pdf ; вторият плик съдържа подписана от всички участници декларация за участие в конкурса и публикуване на проектите, декларация за конфликт на интереси между участник и членове на журито.

Изработването на макет представящ идеята е препоръчително, но не е задължително условие за участие в конкурса.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА И ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

В придружаващата проекта обяснителна записка във формат А4 следва да бъде описана и представена концепцията на идеята в до 3 страници, както и приблизителна финансова рамка за реализацията на проекта включваща две основни пера -количествена сметка за материали и ориентировъчна цена за труд при изпълнение. Тези показатели са единствено с информативен характер и тяхната стойност няма да бъде критерий при журирането, но липсата на такава информация ще бъде санкционирана с отнемане на точки от комисията на журито.

Забележка: Имената на авторите или екипите,техни снимки, инициали или лога, както и какватои да е информация, по която биха могли да бъдат индивидуализирани, не трябва да присъстватвоа по материалите по конкурсния проект и финансовата обосновка.

ПРЕДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Предаване на проектите може да бъде направено само на 30, 31 август или 1 септември включително в зала 316 А в Университета по архитектура строителство и геодезия София, бул.Христо Смирненски 1, , корпус А, етаж. 3 от 10- 13ч. и от 14 – 18ч. Проекти предадени след 18ч. на 1-ви септември, няма да бъдат приемани и разглеждани.

ПРОЦЕДУРА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА АНОНИМНОСТ

Настоящият конкурс е анонимен. Имената на участниците, подали конкурсните проекти, няма да бъдат известни на журито до крайното класиране. Организаторите на конкурса ще извършат предварителни действия по осигуряване на анонимността.

След изтичане на срока за получаване на конкурсните проекти Организаторите ще отворят опаковките, като проверят наличните документи, както и за състоянието на конкурсните проекти. Когато за някои от проектите се установи, че са във вид, който позволява да се наруши анонимността им, Организаторите отстраняват индивидуализиращите данни, ако това е възможно. При невъзможност проектите да бъдат представени на журито  без индивидуализиращи данни, участникът ще бъде отстранен от конкурса.

За всеки конкурсен проект се присъжда отделен номер, който се поставя върху всички изпратени документи. Проектите и обяснителната записка, с поставения номер се отделят от останалите документи, които се поставят в затворен непрозрачен плик, на който се поставя същия номер, който е отреден за проекта.

Организаторите съставят списък на номерата и на съответстващите им имена на участниците. Списъкът също се поставя в непрозрачен плик и се запечатва. На журито се предават конкурсните проекти, с поставен отделен номер и запечатания плик с номерата, съответстващи на участниците. В настоящия конкурс могат да бъдат отстранени от участие проекти единствено и само на основание нарушена анонимност или неспазване на посочения срок за предаване. Всички подадени проекти в срок ще бъдат представени на журито за оценка и ще бъдат разгледани и оценени.

 


 

ГРАФИК

 • 18 юни 2021г. – официално обявяване на конкурса на сайта на КАБ РК СО kab-so.com
 • 1 юли 2021г. – публикуване на членовете на журито
 • 1 септември 2021г.– краен срок за предаване на проектите
 • 2-5 септември 2021г. – техническа комисия
 • 6-8 септември – журиране
 • 9 септември 2021г. – откриване на изложба с всички постъпили проекти
 • 10 септември 2021г. – обявяване на победител по време на гала вечер на форума „Брацигово – Каменният поток на времето“ в НЧ „Васил Петлешков -1874“ гр.Брацигово

 


 

ЖУРИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

арх.Борислав Владимиров

ЧЛЕНОВЕ:

арх.Константин Пеев

проф.д-р арх.Валери Иванов

арх.Десислава Димитрова

арх.Димитър Боюклиев-главен архитект на гр.Брацигово

ланд.арх.Александър Недев

Надежда Казакова – Кмет на гр.Брацигово

Крум Дамянов – скулптор

Цвятко Сиромашки – скулптор

 

Журито разглежда и оценява представените проекти въз основа на критериите, посочени в документацията за конкурса и класира проектите. На журито не могат да се дават указания във връзка с оценяване на проектите. Неговите решения относно оценките са независими и окончателни. За работата на журито ще бъдат изготвени протоколи, които ще бъдат публикувани след приключване на работата на журито.

На 10.09.2021 резултатите от работата на журито и крайното класиране на подадените проекти ще бъдат обявени на официално публично представяне ,  на което ще бъдат поканени да присъстват гости, медии и заинтересовани страни.


 

ГРАД БРАЦИГОВО

 

Град Брацигово се намира в Южна България, в пазарджишка област, разположен е близо до градовете Пазарджик и Пловдив

Преди хиляди години тук са живеели траки. При археологични разкопки са намирани останки от тракийско погребение. Римският император Клавдий превръща тракийските земи в провинция Бесика през четиридесет и шеста година преди новата ера. И до днес в района има останали много тракийски могили, а от римско време е останало като занаят рударството.

Прочута със своите лечебни свойства е и брациговската минерална вода.

В края на XVIII и началото на XIX век от Костурския край на няколко пъти в Брацигово се заселват около 200 български семейства преселници, които донасят нови занаяти – дюлгерството, строителството, грънчарството, дърводелството и други, допълващи се с характерните за района – кантарджийство, бакърджийство и др. В този период започват да се отглеждат рози и да се добива розово масло.

В първите десетилетия на XIX век, по времето на кърджалийските нашествия, както пишат историците, селището е било оградено с крепостни стени, за което напомнят местата в града с названия „Капията“ и „Кулата“

През 1832-33г. брациговци построяват своята църква „Свети Йоан Предтеча“, действаща и до днес, училище за момичета и момчета, а през 1874г. вече и специално изградена сградата на читалище „Тръндафил“, създадено от Васил Петлешков

Важен исторически период за града е бунтовната 1876г. В Брацигово е  роден и израснал Васил Петлешков, водачът на Априлското въстание в района. Той обявява началото на въстанието на 21.04. 1876 година. Брацигово прибира зад крепостните си стени шест околни села, военна сила от 1333 въоръжени бойци, шейсет конници и шест черешови топа и успява да устои на нападението на башибозуците цели 16 дни. Отличително е това, че брациговци успяват да проведат достойни преговори с десетократно превъзхождащите ги военни сили и да спасят населението от съдбата на баташките възстаници.

По време на Османската империя в района са работели известните с майсторлъка си брациговски дюлгери, чиято слава се разнасяла не само извън града, но и извън страната. На тяхното майсторство е посветена експозицията Брациговска архитектурно-строителна школа през Възраждането. Тя е открита през 1981 година и се намира в Попова къща. Самата Попова къща е построена през 1847 година и е обявена за паметник на културата.

Основите на Брациговската Възрожденска архитектурно-строителна школа са положени през осемнадесети век. Това става след като сто и петдесет семейства от Западна Македония се преместват в района. В експозицията са изложени работите на майсторите от Брациговската Възрожденска архитектурно-строителна школа. Те са представени като фрагменти. В експозицията може да се види също така уставът на дюлгерския еснаф, както и тайният език, който са знаели само майсторите дюлгери.

В експозицията са представени и много снимки от живота на брациговските майстори дюлгери. Те са строили много манастири и църкви, затова в експозицията са изложени много макети на създадените от тях храмове и манастирски комплекси.

Брациговските майстори дюлгери са построили красиви жилищни комплекси, магазини, училища и обществени сгради в различни градове – София, Карлово, Пловдив, Пазарджик, Брацигово, Калофер, Сопот, Елхово. При прочутите брациговски майстори дюлгери се е учил самия майстор Кольо Фичето.

Освен експозицията Брациговската архитектурна школа на територията на град Брацигово има етнографска експозиция, разположена в Къневи къщи, както и експозицията в родната къща на Васил Петлешков. В града има и исторически музей с много предмети и снимки.

 


 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМЪКА РИОЛИТ

 

Риолитът е един позабравен български естествен камък, използван от столетия от старите майстори за дялане на павета, бордюри, плочи за настилка и облицовка. За емблематичните и внушителни сгради на  Президенството, Министерски съвет и Шератон София Хотел Балкан е използван риолит в цялото му разнобразие. Камъкът се добива от кариери, но поради твърдостта си се обработва само чрез машинно нарязване или дялане. Поради своя вулканичен произход риолитът е с много висока износоустойчивост, мразоустойчивост, якост на натиск, изтриваемост, а в същото време е лесен за обработка и поставяне.

Състав

Риолитът има състав, подобен на този на гранита, но с много по-малки зърна. Съставен е от светли цветни силикати. Обикновено съставът е кварц и плагиоклаз с по-малко количество ортоклаз, биотит, амфибол, пироксен и стъкло.

Образуване

Риолитите изригват от земната повърхност при температури от 1382 до 1562 градуса по Фаренхайт. Кристалите се образуват в зависимост от скоростта на лавата, както и от периода на охлаждане, когато тя достигне повърхността. Повечето риолити са с еднаква текстура и цветът им варира от сив до светло-розов, в зависимост от ивиците, направени от потока на лавата. Тези скали имат много форми, вариращи от пемза до порфирити

Местонахождение

В Европа – България, Испания, Ирландия, Франция, Германия

В Америка – Андите, Каскадна гама, Кобалт, Онтарио, Канада

В Азия – Индия, Китай

Характеристики и свойства

Риолитните скали поразително приличат на гранит, поради това, че са класифицирани като фелсични скали, с изключение на това, че риолитът има финозърнеста структура с фенокристи, които са малки кристали, понякога вградени в скалата. Минералите, които съставляват състава на тази скала, са слюда, полев шпат, кварц и рог. Една от отличителните им характеристики е гладкият външен вид и високото съдържание на силициев диоксид.

Употреба

 • Декоративни агрегати, домове, хотели, вътрешна декорация, кухни, плотове,первази
 • Като строителен камък, като облицовъчен камък, изграждане на къщи или стени, огради, офис сгради
 • Строителен агрегат, за пътни агрегати, пътища, павета, бордюри, колони
 • Артефакти, скулптури

Риолитите от България като строително конструктивен, декоративно-облицовъчен и монументален материал

 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпроси могат да се задават само писмено на имейл: office@kab-so.com

За повече информация: www.kab-so.com или FACEBOOK страницата на конкурса