Диалог за културното наследство и представяне на концепция за развитие

Кръглата маса, която се проведе на първия ден от форума разисква темата “Традиции с продължение и потенциал за развитие – диалог между организации и подходи за управлениена недвижими културни ценности”.

ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА ПРОВЕДЕНАТА КРЪГЛА  МАСА:

Концепцията за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство в Брацигово е подготвена от арх.Георги Цапков, арх.Десислава Димитрова и арх.Младен Китов. Разработката бе представена по време на кръгла маса в първия ден на форума, на която присъстваха, кмета на града – госпожа Надежда Казакова, арх. Владимир Милков, Председател на КАБ; арх. Мартин Христов, проф. д-р арх. Борислав Борисов, арх. Константин Пеев – Зам.председатели на КАБ; инж. Марин Гергов- Председател на КИИП; арх. Борислав Владимиров – Председател на КАБ РК София Област, проф. арх. Валери Иванов – Зам.председател на РК СО, урб. Ирина Мутафчийска – директор на Националния център за териториално развитие; арх. Петър Петров – директор на Националния институт за недвижимо културно наследство; проф. д-р арх. Орлин Давчев – декан на Архитектурен факултет при УАСГ; арх. Георги Цапков и Мариела Маламатенова- официални представители на ИКОМОС, представители на Министерство на културата. Модаратор на кръглата маса бе Мартин Заимов, финансист и съосновател на “Генератор”.

Концепцията предвижда създаването на Национална школа за архитектурно-строителна реставрация в Брацигово, като се използва потенциалът на недвижимото културно наследство в региона. Идеята е новата школа да се помещава в неизползваната сграда на Професионалната гимназия по строителство и архитектура, която е закрита през 2012 година. Тя разполага с 1158 кв.м. застроена площ, три етажа с класни стаи, зали за практика и работилница. Според авторите на концепцията учебната база може да се разшири с още 412 кв. м. ЗП, включващи два етажа с учебни зали и партер с изложбена зала. Общата РЗП на обекта ще бъде над 4000 кв.м., а капацитетът – 500 обучаващи се. Целта е школата да  обучава реставратори, строители, както и да осъществява профилирана следдипломна квалификация за  архитекти, инженери, ландшафтни архитекти. По този начин с екипна работа в реална среда, както при изпълнение на обект, ще се подготвят специализирани кадри. Това ще допринесе за решаването на проблема с недостига на такива специалисти, ще повиши качеството на реставрациите и опазването на недвижимото културно наследство в България.

Пълният документ на представената концепция можете да изтеглите в pdf

Концепцията предвижда ревитализирането и на други културни обекти в града, които да бъдат обвързани с националната школа. Сред тях е Народното читалище “Васил Петлешков”, което може да се използва като конферентен и културен център, тъй като разполага с голяма театрална зала с 404 места с уникална акустика, дължаща се на вградени в стените й глинени гърнета; камерна зала със 150 места и конферентна зала с 60 места; библиотека и просторни фоайета за изложби и коктейли.

Сградата на читалище “Трендафил”, която не функционира, е предвидена за информационен център за дигитализация и обследване на недвижимото културно наследство на региона и библиотека.

Концепцията предлага да бъде подготвено задание за архитектурен конкурс за ревитализация  на действащия  музей и нови тематични експозиции в града, който се намира в комплекс “Попови къщи” и представя дейността на брациговската архитектурно-строителна школа през Възраждането.

“За да има продължение на идеята е необходимо да се използва целият инструментариум на Плана за интегрирано развитие на община Брацигово, чрез който може да бъде потърсен финансов ресурс за обезпечаване на реалното развитие на концепцията, включително и по отношение на опазване на наследството”, коментира проф. арх. Борислав Борисов.

Създаването на Наредба за специфичните изисквания към градската среда в община Брацигово ще подпомогне процеса по опазване на културно-историческото наследство в града, смятат авторите на концепцията. Целта е да се регламентират компонентите на градската среда като цвят, форма, материал, осветеност, стил и други, след което да се определят зони и специфични правила за тях.

Действащите нормативни документи не съответстват на нуждите на реставрационната дейност, особено по отношение на конструкцията на сградите. Необходим е правилник, който да дефинира употребата на старинни строителни материали и технологии”, коментира инж. Марин Гергов. 

В България има широко поле на действие на специалистите в сферата на опазването на културно-историческото наследство. През последните години доста старинни сгради в София бяха реставрирани качествено, като се използват композитни материали и традиционни техники. Къщите се възстановяват в целия им блясък с оригиналните детайли и обзавеждане, като по елегантен начин се интегрират съвременни инсталации. Специалистите, които се занимават с тази дейност са търсени и трябва да бъдат стимулирани, тъй като дават добър пример”, обясни арх. Константин Пеев. 

“Брацигово е известно със своята архитектурно-строителна школа през годините. Наш дълг, като жители на общината е да пазим и да предаваме на бъдещите поколения архитектурното наследство в неговата цялостност и автентичност. Община Брацигово ще направи всичко възможно концепцията да стане реалност и примерът да бъде последван от други градове. Целта е да възобновим живота в Брацигово, защото имаме нужда от това”, обобщи кметът на града Надежда Казакова. 

Сред представените концепции бе и „Модел на система за управление на археологически резервати и исторически градове“ представен от арх.Явор Панев. Пълният документ можете да прочетете от приложения pdf файл.