Схемата за оценка на сгради на CasaClima: ключ към качеството на проектиране и строителство, енергийна ефективност и устойчивост

Повече от една трета от потреблението на енергия и емисиите на CO2 в Европа се дължат на сектори, свързани със строителството. Сградата на CasaClima илюстрира прилагането на европейския стандарт nZEB – сграда с почти нулева енергия, която изисква много малко количество енергия с помощта на високоефективна обшивка на сградата и оптимизирано използване на съвременни и енергийно ефективни системи за отопление, охлаждане, вентилация, осветление и т.н. Освен това тя покрива своите енергийни нужди в голяма степен от възобновяеми енергийни източници. Сградите, проектирани в съответствие със стандартите CasaClima, могат да спестят до 90% и повече от енергията в сравнение с традиционно построените жилища, което води както до намаляване на емисиите на CO2, така и до финансови спестявания.
Стандартът CasaClima е разработен през 2002 г. с цел прилагане на Европейската „Директива за енергийните характеристики на сградите“ (EPBD 91/2002/EC и 31/2010/EU) в автономната провинция Болцано – Алто Адидже. Със сертифицирани до днес повече от 15,000 сгради, CasaClima представлява абсолютен стандарт в Италия в областта на енергийно ефективните и устойчиви сгради. И най-важното – знаците за качество CasaClima означават подобрен комфорт, здравословни интериорни условия и екологично устойчиви сгради.

СЕРТИФИЦИРАН ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

CasaClima е енергиен и екологичен стандарт и цялостен знак за качество на строителството. Една сграда CasaClima може да бъде реализирана с помощта на най-разнообразни видове строителни системи, технологии и материали и максимална свобода на проектиране. Процесът на сертифициране гарантира високо качество на проектиране както на сградата, така и на инсталираните отоплителни, вентилационни и климатични (ОВКИ) системи (Фигура 5). Освен оценката на проекта, изчисленията и документацията, одитите на място са ясно доказателство за съответствието с изискванията за качество на CasaClima (Фигура 1). Изпълнявани от независима трета страна, тези одити се извършват по време на строителството и след завършване на сградата (включително визуални проверки, изпитвания за херметичност, акустични измервания и т.н.).

Проверката на строителния обект е от решаващо значение за удостоверяване на качеството на изпълнение на сградата: всъщност, достатъчни са само няколко малки грешки, за да се обезсмислят усилията и добрите намерения. Тези грешки са чести, особено в ситуация, при която инженерите и работниците нямат специфични познания и необходимите умения в областта на стандартите за нискоенергийно и устойчиво строителство.

СЕРТИФИКАТИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ CASACLIMA

През годините схемите за сертифициране на CasaClima се развиха в посока по-широк фокус върху въпросите на устойчивостта. Целта е да се изследват не само аспектите на енергийната ефективност, но и въздействието на сградата върху околната среда, върху ресурсите и върху хората. Досега са разработени няколко протокола за устойчивост по отношение на специфичните типологии на сградите (Фигура 2). Важен аспект е, че CasaClima по принцип не предпочита никакви специфични материали или строителни системи. Стандартът е по-скоро агностичен в това отношение и не засяга архитектурата и дизайна на сградата. Вместо това, той определя конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати (Таблица 1), което допринася за подобряване на цялостната екологична ефективност на сградата.

ТАБЛИЦА 1. Основни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени при схемата за сертифициране CasaClima Nature.

Енергийна ефективност CasaClima Gold CasaClima A CasaClima B
Ефективност на обшивката ≤10 kWh/m2a ≤ 30 kWh/m2a ≤ 50 kWh/m2a
Обща ефективност ≤ 15 kg CO2eqv/m2a ≤ 30 CO2eqv/m2a ≤ 50 CO2eqv/m2a
Въздействие на строителния материал върху околната среда

 

< 300 точки, вземат се предвид следните индикатори за околната среда:

–        Първична невъзобновяема енергия (PEI n.r.)

–        Потенциал за подкисляване (AP)

–        Парников потенциал (GWP100)

Въздействие върху водата Индекс на въздействието върху водата, Wkw ≥ 30/35%
Качество на въздуха вътре в сградата Наличие на контролирана механична вентилация и/или материали и продукти с ниски емисии (ЛОС и формалдехиди).
Дневна светлина Минимален коефициент на дневна светлина: FmLD ≥ 2%

В класни стаи: FmLD ≥ 3%

Защита от газ радон Rn-222 Защита от газ радон: оценка на риска и/или измервания
Акустичен комфорт Параметри на звукоизолацията чрез акустични изпитвания на място

 

CasaClima Nature

CasaClima Nature сертифицира сградата не само от енергийна гледна точка, но и по отношение на въздействието върху околната среда, здравето и доброто състояние на нейните обитатели (Фигура 7). CasaClima Nature въвежда обективна оценка на екологичната съвместимост на материалите и системите, използвани в строителството, както и водния отпечатък на сградата. За да се гарантира комфорт и здравословна вътрешна среда, са поставени подробни изисквания за качеството на въздуха в помещенията, естествена осветеност, акустичен комфорт и защита от газ радон. Въз основа на протокола CasaClima Nature, агенцията е разработила цяло семейство знаци за качество, които отчитат спецификите и нуждите на различните области на приложение (Фигура 2).

CasaClima Hotel and Welcome

Потребителите все по-често придават по-голямо значение на устойчивите и автентични продукти и услуги, дори по време на своята ваканция. Знаците за устойчивост CasaClima Hotel and Welcome се дават на хотели и места за настаняване, които допринасят успешно за устойчивото развитие на хотела чрез интегриране на иновативни и устойчиви технологии и чрез стратегически мерки за управление, които повишават екологичността на техния бизнес.

CasaClima Work&Life

Този знак за качество е разработен за специфичните нужди на третични сгради. Рейтинговата схема оценява различни критерии за устойчивост по отношение както на енергийната ефективност, така и на интелигентното използване на ресурсите. Централна тема е доброто състояние на служителите на работното им място: комфорта на интериора, акустиката, естественото осветление и качеството на въздуха, всички те играят основна роля. CasaClima Work&Life е знак за усилията, които компаниите полагат в областта на енергийната ефективност, качеството на работното място и екосоциалната отговорност.

CasaClima Wine

CasaClima Wine е сертификат за качество, разработен за насърчаване на устойчиви винарни (винарски изби). Освен изискванията, предвидени за сградата, особено внимание се отделя на производствен процес с ниско въздействие върху околната среда, който ограничава използването на ресурси. Сертифицираните винарни използват, наред с други аспекти, рециклируеми леки опаковки и обръщат внимание на устойчивото управление на отпадъците от винарната. Те също така информират и обучават своя екип по теми, свързани с устойчивостта. Освен това тези винарни гарантират на своите посетители и служители високо ниво на комфорт и здравословни условия в приемните и работните зони.

CasaClima School

CasaClima School се присъжда на тези училищни сгради и детски градини, които отговарят на принципа за устойчивост, при което се вземат предвид както екологичните, така и социологическите и икономическите аспекти. Освен критериите относно енергийната ефективност, знакът за качество включва множество други: екологичен избор на строителни материали, удобни вътрешни пространства, високи хигиенни стандарти и внимателен план за управление на отпадъците. По този начин CasaClima реализира удобна и здравословна среда за преподавателския персонал, учениците и децата, с което се създава най-добрата възможна учебна атмосфера. В същото време училищата със сертификат CasaClima са места, които по конкретен начин информират децата за проблемите на устойчивостта (Фигура 3).

СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТИ

Инструментите, предоставени от CasaClima в подкрепа на фазата на планиране и процеса на сертифициране, са следните: самата схема за оценка и нейните критерии, листове за оценка, инструменти за изчисление, технически директиви и насоки и каталог, съдържащ колекция от строителни възли, проверени чрез анализ с крайни елементи (FE), за най-често срещаните материали и строителни системи (Фигура 4). В каталога са изброени критериите за оценка и тяхното предназначение, както и изискванията за качество за всеки критерий и документацията, която трябва да бъде предоставена по време на различните фази на процеса на сертифициране.

Критериите и свързаните с тях изисквания могат да бъдат както количествени, така и качествени, като се вземат предвид въздействието върху енергията и околната среда, аспектите на комфорта, качеството на вътрешната среда, както и икономическите и управленските аспекти.

Листовете за оценка и контролния списък са инструменти, използвани за събиране на данни, необходими за проверка на различните критерии, първо в етапа на планиране и след това проверени (и измерени) на строителния обект. И накрая, насоките дават цялата информация, свързана с процедурите и методите за проверка, за да се стандартизира процеса на сертифициране.

Основният инструмент, както във фазата на проектиране, така и във фазата на сертифициране, е софтуерът ProCasaClima (Фигура 4). Това е инструмент за изчисление, базиран на Microsoft Excel®, който може да се изтегли безплатно от уебсайта на агенция CasaClima и се използва за оценка на енергийните нужди за отопление и санитарна топла вода, но също така и за охлаждане, изсушаване, осветление и допълнителна енергия. Той дава възможност за оценка на необходимостта от първична енергия, емисиите на CO2 и процента на използваната енергия от възобновяеми източници. Освен това тук е интегрирано изчисляването на екологичната оценка за сертификат за устойчивост (Nature). Софтуерът също така позволява да се извършват динамични симулации, които са от съществено значение за ефективна оценка на вътрешния комфорт през сезоните на отопление и охлаждане.

ProCasaClima е особено гъвкав инструмент, който може да се използва за сертифициране, за проектиране, както и за оценка на избора на различни системни и от гледна точка на оптимизиране на разходите и ползите.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Намаляването на енергийните нужди е основен момент за всяко устойчиво развитие: ето защо сертификатите за устойчивост на CasaClima имат за основа енергийния сертификат CasaClima. Като индикатор за оценка на потреблението на топлинна енергия на сградата (kWh/m2a) се използва ефективността на обшивката на сградата, която е свързана със свойствата на строителните компоненти, които ограждат отопляваната площ. Тя зависи преди всичко от добра топлоизолация и някои фактори като например липсата на топлинни мостове, намаляването на вентилационните загуби (чрез инсталиране на контролирана механична вентилационна система с модул за рекуперация на топлина), добра херметичност и използване на пасивна слънчева енергия чрез оптимизиране и използване на прозрачните повърхности на сградата. Следователно общата ефективност е параметър, който описва системата обшивка–ОВКИ по отношение на използваните енергийни източници (Фигура 5). Общата ефективност се изразява чрез общата необходимост от първична енергия и еквивалентните емисии на CO2. За нови сгради всеки протокол за устойчивост на CasaClima изисква постигането на стандартите за енергийна ефективност за обшивката, задължението за липса на термични мостове, проверка на летните системи за засенчване и проверка на летните характеристики на непрозрачните външни елементи, за да се гарантира адекватен комфорт на вътрешната среда през много топлите сезони. За практичната нужда от охлаждане е необходимо ограничение, равно на 30 kWh/m2a.

Поради високите енергийни нужди на нежилищните сгради са необходими специфични изисквания, като задължения за ефективност на осветлението и системи за управление и контрол на сградата. Интелигентното управление на изкуствената светлина като функция от нивата на дневната светлина позволява допълнително оптимизиране на консумацията на енергия от осветлението. За да се намали светлинното замърсяване, е необходимо да се ограничи разсейването нагоре на светлинните лъчи. За тази цел протоколът CasaClima Hotel предоставя и точни изисквания за енергийна ефективност на инсталираните уреди и инсталациите за басейни и уелнес зони.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Оценката на въздействието върху околната среда и анализът на жизнения цикъл на материалите, а следователно и на цялата сграда, се извършват със софтуера ProCasaClima. Резултатът от тази количествена оценка е екологичен индекс на сградата (Ieco), изразен чрез оценка, която се изчислява на базата на три показателя, свързани със строителните материали.

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

Нарастването на уплътняването на почвата поради нарастващата урбанизация е повлияло негативно върху естествения воден цикъл, като е променило равновесието между валежите, изпарението, захранването на водоносния хоризонт и повърхностните оттоци. За да се подпомогне поддържането на естествения воден цикъл, е необходимо да се изгради устойчиво управление на оттока, което надхвърля традиционните методи за отвеждане на водата в канали и благоприятства системите, които позволяват инфилтрацията на дъждовната вода на място и, където е възможно, нейното пречистване и повторно използване. Освен това е необходимо да се предприемат конкретни действия за намаляване на потреблението на вода. Всеки компонент на хидравличната система трябва да бъде изпълнен с цел оптимизиране на водния цикъл, за да се намали консумацията и да се увеличи максимално повторното използване. Всички тези оценки могат да бъдат описани с индекса на въздействието върху водата, който е параметър, позволяващ да се оцени едновременно приносът на мерките за поддържане на естествения воден цикъл и ефективното използване на водата. Той се основава на следните показатели: потребление на вода в резултат на използването на сградата, отвеждане на водата в резултат на използването на сградата, количеството дъждовна вода, която трябва да се отведе чрез канализацията. Индикаторът оценява степента на подобряване на въздействието върху водата на сграда по отношение на еталонна стандартна сграда, в която всички съществуващи хидравлични инсталации са стандартни, всички изградени повърхности са хидроизолирани и няма системи за пречистване на дъждовната вода на място. За да бъде спазен този критерий, индексът за подобряване на въздействието върху водата трябва да бъде над 35% за протоколите Wine и Work&Life и 30% за Nature, School и Hotel сертифицирането.

 

ВИЗУАЛЕН КОМФОРТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА СВЕТЛИНА

Проектирането и интегрирането на естествена и изкуствена светлина влияят върху консумацията на енергия, комфорта на възприемане и разходите за изпълнение и управление на дадена сграда. Естествената светлина, в сравнение с изкуствената, осигурява по-голяма променливост във времето на светлинния поток и цветовете, което позволява постигане на по-високи нива на осветеност и по-добро качество при възпроизвеждане на цветовете. Светлината, излъчвана от слънцето, е безплатна и незамърсяваща и увеличава комфорта на закрито, тъй като създава визуална връзка с външната среда (Фигура 6). Индикаторът, използван в протоколите за устойчивост на CasaClima за оценка на естествената светлина, е факторът дневна светлина. В зависимост от категорията на сградата (жилищна, търговска и т.н.) и типа на помещението, се изисква минимален среден коефициент на дневна светлина между 2% и 3%. В стъпката за предварителна сертификация се изисква оценка с помощта на изчислителни инструменти, а след това, по време на стъпката на сертифициране, спазването на критерия се проверява чрез измервания на място.

АКУСТИЧЕН КОМФОРТ

Акустичният комфорт е един от основните параметри при оценката на качеството на една сграда, особено за жилищни сгради, училища, хотели и офиси. Във фазата на планиране е необходима предварителна оценка на основните акустични параметри, които характеризират звукоизолацията и звукопоглъщането (Фигура 6). Последната фаза на сертифицирането предвижда акустично измерване. По време на кампанията за измерване трябва да бъдат проверени 20% от сградите и минимум по една стая на етаж. В случай на офис сгради, в допълнение към стенните елементи, външния под и модулите на сградата, е необходимо да се проверят вътрешните стени на потенциална шумна среда в рамките на един и същи модул на сградата. В случай на хотели е необходимо да се проверят вътрешните стени между стаите и апартаментите, външните фасади и всички разделителни стени и елементи между стаите и зони като ресторант и басейни.

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА В СГРАДАТА.

Излагането на токсични и радиоактивни замърсители във въздуха обикновено е по-високо в затворена среда, отколкото на открито. Проблемът може да бъде допълнително засилен в среди, които не са добре вентилирани и с висока степен на струпване. В протоколите за устойчивост на CasaClima критерият „Качество на въздуха в помещенията“ поставя изисквания както за защита от газ радон, така и за защита на други замърсители, които могат да присъстват в околната среда, като летливи органични съединения (ЛОС) и формалдехид. Този критерий може да бъде изпълнен или чрез използване на контролирана механична вентилация, или чрез използване на материали и продукти за вътрешните повърхностни с ниски емисии на ЛОС и формалдехид. В случай, че нито една от двете опции не е възможна, тогава е необходимо измерване на качеството на въздуха след завършване на сградата. Въпреки това, контролираната механична вентилационна система става задължително изискване, когато има постоянно присъствие на хора в една и съща среда в продължение на много часове на ден. Протоколът CasaClima Wine допълнително предписва и точни задължения за контрол на нивото на CO2 в помещенията за ферментация на вино.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИТЕ.

За нежилищните сгради начинът, по който се управлява сградата е решаващ по отношение на ефективното и ефикасно намаляване на потреблението на енергия и въздействието върху околната среда. Интелигентното управление на съоръженията с оглед на екологичните аспекти изисква редовен мониторинг на консумацията на енергия (както топлинна, така и електрическа), консумацията на вода, производството на отпадъци и използваните химикали. По отношение на управлението на отпадъците в една нежилищна сграда е важно да се осигурят всички необходими съоръжения, като кошчета за рециклиране, както и цялата информация, която би позволила на потребителите да извършват правилно процедурата за изхвърляне и рециклиране на отпадъците.

Проверката на правилното функциониране на инсталираните системи позволява оптимизиране на производителността и намаляване на рисковете от неизправност. За да се потвърди, че контролът се извършва редовно и от квалифицирани работници, е необходим план за поддръжка, в който ясно да бъдат описани обектът на поддръжката, честотата, отговорното лице и крайният срок.

Протоколът за сертифициране CasaClima Hotel, в допълнение към изискванията, изброени по-горе, съдържа специфични изисквания като управление на ниското въздействие върху околната среда на спалното бельо, в случай че сградата използва вътрешна или външна перална услуга. За насърчаване на устойчивата мобилност, протоколът Hotel изисква адекватен брой велосипеди като функция на броя на леглата; по подобен начин протоколът CasaClima Work&Life изисква душове и съблекални за персонала, подходящи безопасни зони и подслон за велосипедите, за да се предпазят от атмосферните влияния. Вниманието към екологичните проблеми и територията е основен въпрос, както към храната, която се предлага на гостите. В тази светлина протоколите CasaClima Hotel и Wine гарантират, че част от храната се произвежда на местно ниво (в рамките на 100 km от обекта). Това е един подходящ избор, който позволява по-добро запознаване на гостите и посетителите с района, където се намира сградата, заедно с намаляване на въздействията, свързани с транспорта, и осигуряване на положителен стимул за местните производители, които могат да се възползват икономически от късата верига на доставки.

За CasaClima устойчивостта в строителния сектор представлява холистична концепция, която не само оценява енергийната ефективност, но отива по-далеч, като разглежда по-широк спектър от аспекти. В основата на знаците за устойчивост CasaClima стои доказаният сертификат за енергийна ефективност на CasaClima, разширен чрез набор от критерии, насочени към намаляване на разхищението на природни ресурси, като по този начин се ограничава въздействието върху околната среда и се гарантира доброто състояние на хората, които живеят или работят в сградите. В тази статия авторите правят преглед на различните схеми за сертифициране за жилищни и нежилищни сгради.


Имаме удоволствието да Ви поканим на Изложение и международна конференция „CasaClima: Да построим бъдещето“, което ще се проведе на 16 ноември 2021 г. в София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“.


Можете да изтеглите pdf файл с програмата:

Програма на конференцията и изложението CASA CLIMA


Форумът се организира от Конфиндустрия България, сдружение на италианското предприемачество в България, в партньорство с Агенция CasaClima и в сътрудничество с Посолството на Италия в България и Камара на Архитектите в България Регионална Колегия София Област.

Събитието е включено в официалната програма PRE-COP26, част от предварителните инициативи на Италия във връзка с  Конференция на ООН за изменението на климата (COP26) в Глазгоу и събира на едно място водещи професионалисти и експерти от сектора, в комплексна програма:

  • Международно изложение на фирми от сектора
  • Кръгла маса, с участието на представители на българските и италиански институции
  • Представяне на Агенция CasaClimaмеждународно признатият италиански орган за сертифициране на екологичната устойчивост на сградите и високите постижения на Италия в строителството с „нулево въздействие“.
  • Технически панели с участието на италиански архитекти и експерти

ПРОГРАМА

09:30 – РЕГИСТРАЦИЯ

10:00-10:30 – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

РОБЕРТО САНТОРЕЛИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

Н.ПР.ДЖУЗЕПИНА ДЗАРА,ПОСЛАНИК НА ИТАЛИЯ В СОФИЯ

АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ, ГЛАВЕН АРХ. НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

10:30-10:45– КОНЦЕПЦИЯТА CASACLIMA

10:45-12:30– КРЪГЛА МАСА : БЪДЕЩЕТО НА ГРАДОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

АРХ.ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ, ГЛАВЕН АРХ. НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ, ИЗПЪЛНИТЕТЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИТАЛИАНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА CASA CLIMA

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАБ РК СОФИЯ ОБЛАСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УНИКРЕДИТ

МОДЕРАТОР:ПЛАМЕН ДИЛКОВ

12:30-14:30 – ОБЯД

14:30-15:30 – ПАНЕЛ 1: НОВО СТРОИТЕЛСТВО (САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, КООПЕРАЦИИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЕКТИ)
ЛЕКТОР: ИНЖ. ЕМИЛИАНО ЛЕОНИ

15:30-16:30 –ПАНЕЛ 2: РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И РЕСТАВРИРАНЕ НА СГРАДИ
ЛЕКТОР: УЛРИХ КЛАМЩАЙНЕР, ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР НА CASACLIMA

16:30-17:45 –ПАНЕЛ 3: МАТЕРИАЛИ И СИСТЕМИ НА CASACLIMA
ЛЕКТОРИ: ФИРМЕНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
МОДЕРАТОР:ДЖОВАНИ МАРТИНЕЛИ

18:00-20:00 – КОКТЕЙЛ

20:00 – ЗАКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

Международното изложение ще даде възможност на фирмите да представят своите продукти и иновации, както и да намерят нови партньори в страната и в Европа. На този линк можете да намерите програмата на събитието, условията за участие в изложението и допълнителни възможности за реклама. CASACLIMA: ДА ПОСТРОИМ БЪДЕЩЕТО 

Участието в конференцията е безплатно, но със задължителна регистрация на имейл segreteria@confindustriabulgaria.bg или на следния линк до 10 ноември: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfk…/viewform

Събитието ще се проведе при спазване на всички действащи противоепидемични мерки.