ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СЕНЗОРИ

арх. Боян Хвойненски
тел : 0899171790 / имейл : boian.hv@gmail.com
сайт (портфолио): https://boianhv.wixsite.com/my-site

Дипломен ръководител : гл. ас. д-р арх. Игор Христов
Специалност : Архитектура
Университет : Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).
Година на завършване : 2022г.

В предприятието ще се проектира и произвежда високотехнологична продукция, използвана в автомобилната промишленост, медицината и други сфери използващи финна апаратура.

1 .МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сградата е разположена в складово-производствена зона „ Модерно предградие – Обеля“ „ в град София. Зоната е предварително разработена в преддипломен проект за устройство , зониране и регулация. По отношение на качествата на местоположението е изготвен SWOT анализ, като акцент на силните страни е Стратегическото местоположение на индустриалната зона до европейски транспортни коридори както и Представените стратегически цели и визии за развитие на индустрията.
Зоната е добре обслужена от транспортната мрежа на града. Комуникира с два булеварда – бул.Сливница и бул.Панчо Владигеров , като бул.Сливница дава директна връзка на зоната с централната част на града. СПЗ Модерно предградие има пряка връзка и с околовръстния път на София. Това позволява добър достъп към нея и от по – крайните квартали на града.
По отношение на обществения транспорт в проекта са предвидени автобусни спирки покриващи целия периметър на зоната, както и предложение за велосипеден маршрут.
Преобладаващото е средното застрояване с височина на сградите до 15м.
Избран е ъглов парцел в зоната за Високо-технологични производства. Спрямо устройството спада в категория Зона за малки и средни производства – ПМС с параметри :
Плътност на Застрояване – 50 % ; Кинт – 1.5 ; Озеленяване – 35 %

2. ТЕХНОЛОГИЯ

От направено предварително проучване , включващо посещение на сграда с подобен тип производство – Sensata в град Пловдив, са направени следните изводи:
Главните дейности за получването на сензори за налягане като краен продукт са:

· приемане на частите ( суров материал ) – електронни компоненти, метални и пластмасови елементи, смола.

· Всеки от компонентите на суровия материал минава през качествен контрол и бива документиран
* Целият производствен процес се извършва в специално предназначени помещения ( Чисти стаи ) , от различен клас , осигуряващи висок контрол на средата (нялагане, температура, влажност и съдържание на частици на въздуха )
Преди влизане в подобен тип стаи, работниците обличат специално облекло, маски и ръкавици и минават през кабини наречени въздушни душове;
За подаване на елемент от помещение в помещение се използват специално предназначени „ passbox ‘

Производствто се дели на два основни етапа:

· Front end: –
1. Точкова заварка ( Marugo welding )
2. Предварително сглобяванe ( Preassembly )
3. Ултразвуково заваряване на проводници ( Wirebond )
4. Визуална проверка
5. Поставяне на гел ( Gel dispense )
6. Съхнене
7. Поставяне на капачка ( SNAP )

· Back end:
1. Фурна преди калибрация ( Pre Calibration bake – PCB )
2. Калибрация
3.Преминаване на различни тестове като термален шок, студено накисване, ударни тестове.

Накрая следва Пакетиране.
Готовата пакетирана продукция се складира в кашони , на палети , чакаща експедиция.

3 . ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН:

Изложението на избрания парцел е към по – висок клас улица с по – интензивно движение, което съчетано с това, че е ъглов , го прави подходящ за представителна сграда.

Разположението на сградата в парцела е умишлено отдръпнато назад , за да се възпирема по – добре големият обем. В предната част на парцела, посока северозапад и югозапад, е проектиран парк с рекреационна функция, който има представителна визия, отделя сградата от трафика и задоволява нуждата от комфортна среда на обитаване за работещите не само в предприятието , а е достъпен и за външни посетители. Предвиден е и паркинг за велосипеди.
Влизането към парцела става от два входа, като тежкотоварния транспорт е еднопосочен и се засича частично с трафика на коли, влизащи към подземния паркинг.
Освен паркирането към сградата, на подземно ниво е решено и разполагането на Енергийния център осигуряващ инсталации за отопление, охлаждане , производствени и битови нужди. Също са заложени и технически помещения с помпи и подземен резервоар , складиращ дъждовната вода , използвана за обратни води, както и за поливане на озеленяването в парка.

На кота 0 са разположени Административно- обслужващата сграда, включваща СХЗ , кухня със столова, както и Производствената сграда, обединяваща чистите стаи и складовете.

Във вътрешната част на административната сграда е проектиран двор с рекреационна цел, който дава усещане за продължение и навлизане на външния парк вътре в сградата. Покрит със стъклен покрив, с възможност за автоматизирано отвряне и затваряне, играе ролята на атриум и открит вътрешен двор. Това позволява контролиране на вътрешния климат , като се създава естествена циркулация между етажите отвеждаща топлия въздух нагоре

По порквиа на производствената сграда са разположени соларни панели насочени на юг.

На горните нива са разположени офисите, като на втори етаж са позиции свързани с производството, ръководители, експедиция, контрол на качеството и тн; а третия етаж е предвиден за R&D ( Научноизследователската и развойна дейност) като основните функции в подобни офиси са креативни и мисловни, което подстрекава проектирането на по- свободен тип разпределение с места за рекреация, спорт и обществени пространства, както и възможност за визуална комуникация към вътрешния двор и парка.

В сградата работят общо 100 човека, като 60 от тях са в производството и складовете , а 40 са позициите в администрацията и R&D офисите.

4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

Подземният паркинг слиза на кота -4.20м по рампа с наклон 15%. Предвидени са 35 места за паркиране, три от които са за хора с увреждания, в близост до асансьорите.

В енергийния център се разполагат трансформатори и ГРТ, котли, охлаждащи агрегати, станция за два вида технологична вода за охлаждане, инасталация за сгъстен въздух високо и ниско налягане.

Освен от вертикалната комуникация , в сградата се влиза и през северозападната фасада на административната част. Във фоайето е предвидено експозиционно пространство, както и място за информация. Трите основни подхода са към СХЗ-тата на работниците, към вътрешния двор и към кухнята със столова с капацитет 64 места , който минава през санитарен възел, играещ ролята на буфер между зоната за хранене и фоайето. Предвиден е и достъп към югозападната част на парка. От столовата , също така, се минава и към вътрешния двор, осигуряващ най бърза връзка между зоната за хранене и производствената част.

Към чистите стаи се влиза през специално предназначени въздушни кабини. Те осигуряват минимални прахови частици задържащи се по облеклото на работниците. За целта са предназначени и помещения за допълнителна екипировка преди влизане.

Товаро-разтоварната дейност е решена в североизточната част на сградата. Складовете са разделени на две части – 1. Склад суров материал 2. Склад готова продукция. Отделени са с противопожарни стени и специални врати, според изискванията за противопожарна сигурност. Преди да постъпи в производствените помещения, всеки елемент подлежи на проверка и се документира. След като премине последователните технологични стъпки и е пакетиран, готовият материал отново се документира, нарежда се на палети и бива складиран.

Офисите за администрацията на производството са разположени на кота 4.20м по периферието на сградата. Преградени основно с витрини , даващи възможност за визуална комуникация с вътрешния двор.

Включват две конферентни зали, офис за оправител, отделни офиси за начални позиции,общи работни пространства както и коридор с рекреационна част.

На трети етаж , кота 7.80м се намират R&D офисите, включващи общи офисни пространства с различни отдели, конферента зала, управител със секретар, фитнес със съблекалня и душ, както и стая за хранене и почивка. Към югозапад, на етажа се открива зона за отдих и открити презентации, което частично комуникира с въздушно пространство над рекреационната част на коридора на втория етаж.

Този елемент дава възможност за циркулация на въздуха между двата етажа, съчетано с богато озеленяване , създава комфортна среда на обитаване.

5. КОНСТРУКЦИЯ

Конструкцията на сградата е решена изцяло от стомана. В производствената част се преодоляват 30м с ферма , като над чистите стаи частично е добавена второстепенна конструкция, нужна за инсталационните тела използвани в процеса, а в административната част са използвани рамки с главни и второстепенни греди в модул 6х6м.

Конструкцията на подземния паркинг е стоманобетонна следваща също оси 6х6м.

6. ФАСАДИ

Визията на сградата е постигната с остъклена фасада при административната част, термопанели ограждащи производствената част на сградата и алуминиева архитектурна мрежа, обединяваща обема на двете части, осигуряваща нужната слънцезащита. Освен, че не пропуска преки слънчеви лъчи, ажурната мрежа не прекъсва визуалната комуникация с вътрешните и външните пространства и осигурява естествена вентилация на фасадата. По този елемент са проектирани частични отвори, с които се постига обединяване и контактуване със стъкления обем, с помощта на контраста между плътен елемент и отвор, както и модерна и технологична визия на сградата интерпретираща основната и функция.
Формообразуването на сградата е резултат от целенасочено обединяване в общ цялостен обем, който да подсказва основното функционално предназначение на двете сгради.
Алеите на парка също следват технологичната визия подсказана на фасадата, като също се появяват отвори върху подземния паркинг създаващи визуална връзка с горно и долно ниво, осигуряващи и ествествена вентилация и осветление. Също така с този подход се цели комуникиране на фасадата с парка, правеща ги взаимносвързани и допълващи се.

Крайният резултат на този проект дава ясна представа за нуждата от подобрение и модернизация на производствените зони по периферието на града, имащи последователно и устойчиво функционално планиране, както и представителна визия подсказваща устрема към развитие на едно общество.