Многофункционален производствен комплекс на територията на община Елин Пелин

арх.Радослав Георгиев

Университет: УАСГ, катедра „Градоустройство“

Дипломни ръководители: проф. д-р арх Валери Иванов и урб. Виргиния Симеонова


Разработената дипломна работа се фокусира върху развитието на производствените територии в България. Голяма част от сегашните индустриални и производствени паркове се разработват на парче без да имат обща визия и подход.

Избраната територия е община Елин Пелин поради наколко фактора:

  • Близостта и до главен административен център- гр. София;
  • Техническа и транспортна обезпеченост;
  • Наличие на квалифицирана работна ръка;
  • Свободни терени предназначени за производствени зони по ОУП Елин Пелин.

Целта на дипломната работа е да се покаже един съвременен подход за умело планиране на цялостен многофункционален производствен комплекс съдържащ в себе си три основни звена на съвременните паркове:

  • Индустриален парк;
  • Бизнес парк;
  • Научен парк.

С развитието на такъв вид парк се подобрява качеството на живот, осигуряват се нови работни места, създава се връзка между частния сектор и общината, усточивост в икономиката на общината.

 

С разрастването на индустрализацията у нас все повече трябва да се обръща внимание качественото планиране и проектиране.