Детска градина „Пеперудка“

арх.Христина Апостолова

Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Евгения Александрова
Специалност: Архитектура
Университет : УАСГ
Година: 2022
Тел. 0886636387

КОНЦЕПЦИЯ
С този проект целя да представя идеята за едно по-различно детско заведение, повлияно от тенденциите за проектиране на такъв тип сгради в Азиатските и Западните страни. Същевренно разработката е вкарана в рамките на на нашата нормативна база, която по отношение на сградите за деца, е сравнително консервативна. Нужно е да се излезе от клишето на функционализма и да се отдаде по-голямо значение на начина, по който архитектурната среда въздейства на ползвателите си. Възпитателната роля на помещенията, които населяваме става все по-отчетлива в съвременното обитаване. Създавайки пространства за подрастващите, трябва винаги да вземаме предвид начинът, по който те могат да повлияят на тяхното мислене и бъдещо развитие. Дизайнът на детската градина възпитава и помага за развитието на въображението. Архитектурното решение е резултат и от проучване на съвременните педагогически методи в световен мащаб, които оказват съществено влияние върху проектирането. С всяко ново поколение желанието на обществото да следва теченията и иновациите в световен мащаб, става все по-отчетливо . Това дава възможност да се помисли една по-съвременна детска градина, която да е повлияна от световните тендеции в проектирането на такъв тип заведения и нови методи в обучението на подрастващите.

СИТУИРАНЕ НА СГРАДАТА В ИМОТА
Разполагането на сградата в имота е следствие на направения ситуационен анализ и проучване на регламентираните норми при проектирането на детски заведения. Взеха се предвид специфичните изисквания за ориентация на отделните звена както и отстоянията от регулационните линии, на които трябва да бъдат те. Съответно – 15м за занимални и спални и 8м за останалите помещения. Бяха проучени и други фактори като шум, замърсяване от изгорели автомобилни газове и др.
ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Основната цел на проекта е да се избяга от модела на строго сепариране в детските градини, прилаган до този момент в България. Насоката е да се изградят повече гъвкави и многофункционални пространства, които да се преливат плавно едно в друго и да са предназначени за споделено ползване. По този начин да се стимулира детската креативност, въображение, комуникативни умения и др. Същевременно е усигурена и необходимата самостоятелност на всяка яслена и градинска група.
ФОРМООБРАЗУВАНЕ
Грубият контур се получи съвсем естествено, предвид ориентацията и формата на дадения имот, естеството на сградата, функционалните и′ особеноси и изискванията за специфичното разполагане спрямо световните посоки. Чрез заобляне, се получи и финалния облик, който сформира обтекаеми, плавнопреливащи се линии. По този начин се оформи един обем, който да бъде интересен и предизвикателен за детския разум, а в план – едно гъвкаво пространство.
КОНСТРУКЦИЯТА
Сградата има голяма ос 10,80м и малка ос 5,40, което прави полетата с пропорции 1:2. Предвид факта, че 10,80м е много за обикновена стоманобетонна конструкция, в процеса на проектиране бяха проучени няколко начина, с които да се реши тя – касетиран таван, предварително напрегната плоча, олекотени плочи. След консултация с конструктор стана ясно, че най-целесъобразното решение е използването на смесена гредова конструкция с непрекъснати греди и стоманобетонни рамки. Покривните части, които излизат над терасата се подпират с видими метални колони с капители, за да може сечението да е по-малко и да изглежда естетически пригледно.
ФАСАДНО РЕШЕНИЕ
За играждане на архитектурния облик на фасадата се използват меки линии и нежна палитра от цветове. За да се доближи до детския мащаб, тя се разчленява и по вертикала, и по хоризонтала. Фасадата се декорира с цветни декоративни жалузи, оформящи вълнообразни форми. Те повтарят силуета на хвърлените сенки от покривната тераса, като по този начин създават усещане за лекота. Същевременно те позволяват на светлината да прониква в интериорното пространство по интригуващ начин. В по-голямата си част, сградата е покрита с автоматизирана слънцезащитна система от щори тип aero blades, които да предпазват от прегряване. Върху стъклените врати се подлепва фолио във формата на пеперудки.
ИНТЕРИОРНО РЕШЕНИЕ
Тъй като обликът на сградата е изключително иновативен и съвременен, интериорното решение също е изградено в модерен стил, отговарящ на екстериора. По този начин се създава една симбиоза между “вътре” и “вън”. Продължава се идеята за използване на меки, обтекаеми и обли форми. Кръгът и сферата присъстват както при декорацията, така и при мебелите. Палитрата от фасадното оформление е използвана и в интериора. Вкаран е и животински принт, както и естесвена зеленина, за да присъства и мотивът за “природата”. Използват се мобилни мебели, които да продължат идеята за гъвкавото и променящо се пространство, което да развива детското въображение.