Излъчване на живо на официалната кръгла маса – „Проблеми при прилагане на законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на Опазване на недвижимото културно наследство“

Камара на архитектите и Камара на строителите в Бългрия организират официална професионална среща кръгла маса  на тема „Проблеми при прилагане на законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазване на недвижимото културно наследство“ между Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройствоексперти, Министерство на орбразованието, Министерство на туризма, Националния институт за недвижимо културно наследство, университети и професионални гимназии, Националното сдружение на общините, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюз на архитектите в България, областни управители, главни архитекти и представители на различни държавни органини. Кръглата маса е част от тридневния архитектурен форум ,,Брацигово – Каменният поток на времето”, който ще се проведе за втора поредна година от 9-ти до 11-ти септември.

I. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ И ЗАКРИЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – лектор Савин Ковачев.
Програмата включва следните теми:
1. Актуално състояние на Закона за културното наследство /ЗКН/ – общ критичен преглед на закона.
2. Национална система по опазване на културното наследство – цели, структура, функционални
проблеми и оценка на ефективността.
3. Материално културно наследство – легални класификации – видове и критерии.
4. Oпазване на материалното културно наследство – идентифициране, деклариране и
предоставяне на статут на обект на НКН. Права и задължения на собствениците на обекти на НКН.
5. Tериториално-устройствена защита на НКН. Връзка на ЗКН със ЗУТ.
6. Консервация и реставрация на обекти на НКН.
7. Контрол върху прилагането на законодателството за опазване на НКН.
Откриване на дискусия по предоставената информация, споделяне на опит от присъстващите, добри практики на
европейско ниво, извеждане на предложения за промени в законодателството.

II. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.
Цел: запознаване на аудиторията с актуална информация и провокиране на дебат и търсене на
работещи решения, свързани с професионалната квалификация на работната сила в областта на
опазване на културното наследство.
1. Презентационна част:

•резюме на представената концепция за модел на управление и развитие на културно-историческото наследство представена в рамките на Форум Брацигово – Каменният поток на времето 2021 и резултатите постигнат в рамките на една година;
• налични възможности за придобиване на квалификация в средното и висшето образование и
продължаващото обучение и възможности за развитие;
• представяне на основни изводи от проведена анкета – КСБ, КАБ и потребности на бизнеса;
• Школа по реставрация и организираните в рамките на форума практически обучения
Откриване на дискусия по предоставената информация, споделяне на опит, добри практики на европейско ниво, предизвикателства и нови възможности и извеждане на предложения.

Модератор: проф.д.н.инж. Венелин Терзиев -изпълнителен директор на „Реставрация“ ЕАД – Министерство на културата

 


Събитието се организира с медийната подкрепа на БТА и Вестник „Строител“.