Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Национален изложбен център- преустройство, рекоснтрукция и фасадно оформление

Съюзът на българските художници обявява своя конкурс за ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ„ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР ГР. СОФИЯ, УЛ. „ШИПКА“ № 6“.

Възложител на конкурса

Възложител на конкурса: Съюз на българските художници с председател Любен Генов.
Адресна регистрация: София, ул.“Шипка“№6
Телефон: (+359 2) 944 41 41
Факс: (+359 2) 946 02 12
Уеб сайт на конкурса: www.shipka6.com
E-mail: competition@shipka6.com

Предмет на конкурса

Предмет на конкурса е изработването на идеен архитектурен проект за „Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на Национален изложбен център (НИЦ), гр. София, ул. „Шипка“ № 6.

Цел на конкурса

Да се предложат архитектурни идеи за:

 • Подобряване на съществуващото функционално-структурно решение на интериорните пространства на сградата, като се запази акцентът върху основната ѝ функция – организиране на художествени изложби от всякакъв вид и формат (международни, национални, групови индивидуални и др.) на всички форми на съвременно и класическо изобразително изкуство.
 • С подобряването на функционалната пригодност следва да се постигне и съответствие с действащите санитарно-хигиенни и противопожарни норми, както и с изискванията за достъпност на урбанизираната среда.
 • Ново фасадно оформление, което се налага поради необходимостта от цялостно саниране на сградата и следва да бъде естетически и структурно обвързано с предложените в интериорните пространства промени.
 • Осмисляне на покривното пространство на сградата.

Вид на конкурса

Конкурсът за архитектурна идея е международен, общ, явен, едноетапен, между юридически лица, физически лица с професионална квалификация „архитект“.

Пълната конкурсна програма може да откриете тук:
Конкурсна програма СБХ

Журиране

Възложителят определя девет членно жури, в това число независим професионален състав (архитекти) – пет души и четирима представители на СБХ, което да разгледа и класира конкурсните проекти.

Журито има основен състав, формиран от гореописаните членове и четирима резервни членве (двама архитекти и двама – представители на СБХ), които влизат в основния състав, при необходимост да бъде заместен негов член, който по една или друга причина не е в състояние да изпълни задълженията си на журьор.

Окончателните състави (основен и резервен) на журито ще бъдат обявени на интернет страницата на СБХ за конкурса.

Членове на журито са равнопоставени помежду си.

Срокове:

 • 1. Официално обявяване на конкурса – 13.01.2014г.
 • 2. Регистрация на участниците – от 14.01.2014 до 28.02.2014г.
 • 3. Отговори на въпроси на участници – от 14.01.2014 до 14.03.2014г.
 • 4. Последен срок за предаване на конкурсните проекти – до 17:00 ч. на 07.04.2014г.
 • 5.Преглед на постъпилите проекти от техническа комисия – 31.03.2014 – 30.04.2014г.
 • 6. Журиране – 20.04.2014 – 30.04.2014г.
 • 7. Изложба на конкурсните проекти – 07.05.2014 – 17.05.2014г.
 • 8. Връщане на непремирани проекти – до 31.06.2014г.

НАГРАДИ

Общият награден фонд на конкурса е 24 000 (двайсет и четири хиляди) лева.
Ще бъдат раздадени три награди по 8 000 (осем хиляди) лева на първите три, класирани от журито проекта.
Възложителят, в лицето на СБХ, ще избере един от трите премирани проекта, с чийто автор ще сключи договор за изготвяне на следващи проектни фази.
Ако избраният участник е небългарски архитект, следва да си осигури правоспособност за работа в България според правилата на Камарата на архитектите в България.