Архитектурно училище на остров Адата в Пловдив

Архитектурното училище служи за обучение на архитекти, публично представяне на тенденциите и търсенията в областта на архитектурата с голяма художествена и културна стойност. Целите му са многостранни, като посетителите са относително еднородна група хора – специалисти и обучаващи се. С представения проект се търси разширяване на заинтересованите – включване на неспециалисти. Като най-подходящ метод за постигането на тази цел е прието неусетното въвличане  и участие на външни хора в живота протичащ в сградата. Търсен е ефектът на неволния свидетел, който бива привлечен от любопитство към дейностите и събитията развиващи се пред погледа му. Решаването на тези проблеми и свойството на пространствата да служат за възприемането на даден обект или събитие са предмет на дипломния проект.

Ситуацията се намира в град Пловдив, на остров Адата в р.Марица. Налице е изключително буйна и гъста растителност. Мястото е с огромен потенциал за ландшафтно развитие и облагородяване. Също така градът дава исторически и смислови предпоставки за културно строителство. Към терена има заявени строителни намерения изразени в идеен проект за изграждане на пешеходен мост в западната част на острова, правещ връзка между северния и южния бряг на река Марица. Планът за този мост е свързан с облагородяването на острова, изграждане на южен вход на Международен панаир Пловдив и осигуряването на удобна пешеходна връзка през реката. Именно тази идея и нейното доразвиване е залегнала в проекта за „Архитектурно училище“.

В близост до острова са разположени терени с разнообрази функции – Международен панаир Пловдив, жилищни квартали, смесени многофункционални зони, Централните пловдивски гробища. Това многообразие може да бъде групирано в три преобладаващи градоустройствени направления – те служат за основа на композиционното решение. Направленията се изявяват като оси на комуникация. По тяхното протежение е решен и достъпът до училището. Предимство е дадено на диагоналната ос, правеща смисловата и историческа връзка със стария град. По нея е разположен главният вход на архитектурното училище, което е ситуирано в западния край на острова, където ще бъде основният поток хора и социална активност на острова. В същото време това разположение гарантира отличната видимост към училището от цялото поречие на река Марица и способства за открояване значимостта на сградата. Училището се явява транспортен възел за отиващите на острова, преминаващите реката или посетителите на сградата. По този начин то вече участва в ежедневието на всички тези хора. Това разположение осигурява и максималното оползотворяване на останалата част от острова за парк.

В резултат на парковия характер на острова е търсено изчистване от автомобилен трафик. Мястото предвидено за паркинг към училището е разположено на южния бряг на реката, като терена е свободен от постройки. Оттам се очаква да бъде и най-големият поток посетители, поради разположението на град Пловдив спрямо р. Марица. На северния бряг също са предвидени паркоместа, обслужващи южния вход на панаира, училището и парка. При спешни и аварийни случаи е осигурен достъп на коли до острова, като е предвидена достатъчна светла ширина на мостовете, радиуси на завои и наклони.

Избраните композиционни оси и отговарящите им материално мостове предполагат разделянето на обема на архитектурното училище ,според функционалните групи. Образуват се четири корпуса – учебен, аула максима, библиотека и администрация. За обединяващ елемент е използван пръстен, съдържащ в себе си комуникационните и изложбени площи. Това решение способства за образуването на вътрешен двор, който става център на живота протичащ в училището. Съвсем логично следва обособяването на място за събиране, представяне на проекти и провеждане на дискусии на открито. Така решено, форумното пространство с амфитеатрални редове става видимо и будещо любопитството на преминаващите по моста. Главният вход с представително фоайе се намира по главната композиционна ос. Около фоайето са разположени свободните за достъп аула максима и библиотека. В непосредствена близост са постоянната и временна експозиции, както и безпрепятствен достъп до вътрешния двор. Учебният корпус е на  по-тихо и уединено място с благоприятна ориентация – югоизток. На северната страна се намира служебният вход и фоайе. Те осигуряват достъпа до административния корпус, разположените в сутерена книгохранилище, инсталации и обслужването на библиотеката.

Аула максима е ситуирана в югозападния край на архитектурното училище в пряка връзка с входния вестибюл и учебния корпус. По този начин тя е лесно достъпна за учениците и преподаватели, така и за външни посетители. Към залата и библиотеката са предвидени гардероб и тоалетни, оразмерени за посетителите им – външни хора, ученици и преподаватели. Над тях на кота +4.20 е разположен бар бюфетът със склад, санитарни възли и изглед към вътрешния двор и преминаващите мостове. Към залата са проектирани обслужващи помещения – съблекални и гримьорни, джобове към сцената, помещение за прожектиране. Обемът на залата е конзолно надвиснал над реката, символизиращ важността на провеждащите се в нея събития. Конструкцията е смесена – стоманобетонни колони и шайби, стоманени ферми за конзолната част и пространствена стоманена покривна конструкция. Конзолната част се носи от видими стоманени ферми, върху които на столчета стъпват стоманени греди. Те служат за основа на сглобяемите стоманобетонни трибуни и опора на фасадните метални панели. Покривната пространствена конструкция стъпва върху контурни греди, носени от колоните и фермите. Обемът е завършен със система окачена фасада от северната страна, правейки интериора визуално достъпен. Южната страна е облицована с метални фасадни сандвич панели.

Библиотеката е разположена от северната страна на представителното фоайе. Това разположение позволява нейното функциониране, дори в неработни за училището дни. Ориентацията към вътрешния двор и външната среда позволява пряк визуален контакт с дейностите вътре. Библиотеката е двустранно достъпна – от фоайето за посетители, а от служебния вход за служители и зареждане. На партерното ниво са разположени свободните за достъп каталог-заемна, търговски щанд и временната изложба. На гърба им са необходимите за функционирането на библиотеката помещения – кабинети и помещение за прием и обработка на книги. Чрез представителната интериорна стълба или панорамния асансьор се достига до второто ниво на кота +4.20, където са разположени обща читалня със свободен достъп, компютърна зала, видео и фонотека. Книгохранилището е ситуирано в сутеренното ниво, от където при поискване служителите доставят на посетителите търсените материали. Необходимите складове и помещения за инсталации също са в сутерена. Към инсталационните помещения има предвиден английски двор за естествена вентилация. Достъпът до сутеренното ниво е посредством служебен асансьор и стълба. Стълбищната клетка е в непосредствена близост със служебния вход и библиотеката. Конструктивната система на библиотечния корпус е  монолитна скелетна, а затварянето на обема е чрез система окачена фасада, позволяваща проникването на достатъчно количество светлина.

За учебния корпус е търсено по-тихо и уединено място с благоприятна ориентация – югоизток. Това е корпусът, който е смисловият център на сградата. Решен е в традиционната, но доказано работеща коридорна схема. Учебните помещения са разположени на юг, като така им е осигурено необходимото количество естествена светлина. Те гледат към реката и парковата среда – подходящи предпоставки за успешен творчески процес. На север е коридорът с външно прикрепените обеми на стълбищата – търсен е визуалният контакт с живота в училището на случайния минувач. Корпусът е триетажен с конструктивна височина 4.20 метра. На приземното ниво са разположени лекционните и семинарни зали, фоайе с изложбена площ за макети, санитарните възли. На еркерния втори етаж са поместени проектантските ателиета и ателието за визуални изкуства с възможност за гъвкава планировка, чрез преместваеми леки преградни стени. Възможна е различна организация на работните места и свободно групиране. На третия етаж са лабораториите, макетното и сървърът. В резултат на еркерния втори етаж се обособява и тераса предназначена за отдих. Коридорите са с достатъчна светла ширина за свободното движение по тях, така и за обособяване на зони за почивка и извънкласни събирания и работа. Решението на стълбищата позволява освобождаването на две оси и получаването на повече пространство за учебни цели. Техните обеми се противопоставят на плавно слизащия мост – получава се преплитане на потока хора вън и вътре. Конструктивната система на учебния корпус е монолитна скелетна. Еркерното излизане с 3 метра е решено чрез допълнително укрепващи метални рамки на всяка ос. Те се закрепват в стоманобетонните колони и греди. В резултат на схемата им те оказват натиск върху плочите на кота +4.20 и +8.40 и допълнително ги усилват. Рамките са укрепени в хоризонтално направление в краищата чрез диагонали. Окачената фасада се носи от стоманените рамки посредством малки конзоли. Обемите на стълбищата са решени като независима конструкция – стоманени ферми, конзолно закрепени към стоманобетонните колони. Фермите са с такова деление, че възлите им съответстват на местата на колоните. Те също така са съобразени с вертикалното членение на окачената фасада. По този начин вратите не са компрометирани  от диагоналните пръти на фермата. Външното оформление е от метални фасадни панели и система окачена фасада, осигуряваща достатъчно количество дневна светлина за учебните зали и помещения.

Най-неутрален като обем и функция е корпусът на администрацията, достъпен от служебния вход. Разположението му позволява непосредствена връзка с учебния корпус и библиотеката. Обемът е решен като триетажен с конструктивна височина 3.60 метра. Комуникационните площи са разположени в центъра, където се образува атриумно пространство осветявано от горно осветление. На първия етаж са заседателната зала, общият кабинет, студио записи и копиране, и помещение за предпечатна подготовка, изложби и художествено оформление. На втория етаж са поместени кабинета на директора, канцеларията и административното управление на архитектурното училище. На последния, трети етаж, са кабинетите на преподавателите. Конструкцията на корпуса е монолитна скелетна, а външното оформление е чрез система окачена фасада.

арх.Ангел  Иванов

Университет: УАСГ

Специалност Архитектура

Година на завършване:2014

Имейл: asi1989pz@gmail.com

Телефон: 0883475039