Обновяване на жилищни комплекси – Левски Г, София

Дипломната работа разглежда чуждата и родната практика по обновяване на жилищни комплекси, като прилага изведените добри практики за разработката на организационен модел и пространствена концепция за обновяване на ж.к. Левски Г. В рамките на проекта се изработва ГИС база данни, пространствени 2D анализи и 3D визуализации.

 

Комплексите концентрират както социално-икономически проблеми, така и физически и управленски предизвикателства. Като резултат от политическите и социалните промени в България през 90те, комплексите стават почти невъзможни за поддръжка и обновяване, поради:

–          Приватизираните апартаментите, в сгради върху общинска земя

–          Реституирани имоти и разпокъсаната имотна структура

 

Разработката разглежда предимно европейската практика по обновяване на жилищни комплекси и по-подробно – комплексът Долфинхаус в Дъблин, Ирландия, който демонстрира формирането на трайни партньорства между общината, гражданите и специалистите в сферата. Използвайки наличните стратегически документи и програми в България и ОУП на град София и Столична община, дипломната работа предлага организационен модел и пространствена концепция, чрез които да бъде обновен ж.к. Левски Г.

 

Организационният модел предлага структура за изграждане на партньорства между участниците в обновяването на ж.к. Левски Г и начина на тяхното взаимодействие. Пространствената концепция залага на приоритетни мерки и проекти, използвайки текущите тенденции за развитие на територията. Концепцията извежда две приоритетни зони на развитие: Зона 1, обединяваща основно услугите и бизнеса и Зона 2, която се фокусира върху публичните пространства, пешеходно ориентираните услуги и отдиха.

Дипломната работа  е разработена в рамките на студентски обмен по програма Еразъм, между УАСГ- София и Университетски Колеж Дъблин.

Дипломи ръководители: Проф. д-р. арх. Веселина Троева (УАСГ), Проф. Зорица Недович-Будич (UCD)

урб.Мария Иванова
Университет: УАСГ
Специалност: Урбанизъм
Година на дипломиране: 2013 г.
тел: 0883357861