Студентско общежитие на УАСГ

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Лилия Кирилова Гузгунова

Дипломен ръководител: проф. д-р арх. Орлин Давчев

Специалност: Архитектура

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия


І. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Дипломният проект обхваща един имот в границите на Студентски град, който включва студентското общежитие /блок 34/ на УАСГ от секционен тип и прилежащите пространства към него.

Цел на дипломния проект е да се предложи модел за подобряване условията на обитаване в Студентските общежития, рефункционализация и обновяване на съществуващия сграден фонд, идеен проект за фасадно и интериорно решение.

 

ІI. АКТУАЛНОСТ НА РАЗРАБОТКАТА

Настоящото физическо състояние на сградите на общежитията не отговоря на редица показатели, свързани със съвременния начин, нужди и комфорт на обитаване. Липсва енергоефективност, икономосъобраност, пожаробезопасност,  съществуват проблеми характерни за сградите от този период, липса на шумо- и топлоизолация, стари инсталации, лоши хигиенни условия, недостиг на паркоместа.

В социален аспект в процеса на експлоатация, проектното функционално планиране се изменя.

Условията се влошават и в тази посока. Предвидените общи части като перални, читални, кухни, гладачни поради различни причини не функционират като такива или биват приватизирани от отделни групи хора. Стаите помещават максимален брой хора, без да предоставят необходимата законова площ на човек.

Прилежащото ниско тяло към всеки вход, най-често е отдадено под наем на частни лица и по никакъв начин не спомага функционалните нужди на блока.

Пропускателния режим също е архаичен не отговаря на съвременния начин на обитаване.

 

Тенденцията при съвременните студентски общежития е осигуряване на лично пространство на обитателите. В повечето случаи се предвиждат стаи за един или двама. Акцентът пада върху общите части, което различава общежитията от другите жилищни сгради.

Там студентите могат да общуват активно  и да извършват различни творчески и социални дейности.