Проект за реконструкция на парк „Бедечка“, гр. Стара Загора

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: ланд.арх.Габриела Борисова

Университет: Лесотехнически университет –

Специалност: Ландшафтна архитектура

Дипломен ръководител: ланд. арх. д-р Мария Гуркова

Тема: Реконструкция на парк „Бедечка“ в град Стара Загора

Контакти: Телефон: 0897062269, E-mail: gabriela_borisova15@abv.bg


1. Обхват и граници
Разработваната територия е част от парк „Бедечка“ и заема площ от 30.59 ha. В обхвата ѝ попада от речното корито на р. Бедечка. Границите, в които попада проектното решение, се определят от елементи на транспортната инфраструктура от изток и запад, паркова територия обвързана с езерото „Загорка“ от север и новопроектиран жилищен квартал от юг. В северозападната част от парка са разположени осем съществуващи частни имота, в границите на които попадат осем масивни жилищни сгради.
2. Цел на проекта
Проектът има за цел да облагороди съществуващото положение, придавайки на територията един по-красив, хармоничен и наситен с цветове облик, възобновявайки функциите ѝ на пълноценна паркова среда и интегрирането на иновативни решения в проектирането.
Приоритетно за реконструкцията е създаването на обвързана с природата, многофункционална и едновременно с това логически единна среда, осигуряваща на посетителите оптимални условия за рекреация.
3. Мотиви
Парк „Бедечка“ е територия, която става причина за граждански протести, дълги съдебни дела и местен референдум за гр. Стара Загора през 2017 г. Казусът предизвикал тези събития е най-общо свързан със собствеността на имотите в парка и многобройните опити той да бъде изцяло застроен и заличен като такъв. Всичко започва с неговото създаване – през 1959 г. се изготвя регулационен план за крайречен парк, като година по-късно за целта територията бива отредена за такава. В рамките на две години (1960-1962 г.) са направени отчуждения на имотите в парка, а през 1964 г. се изготвя дендрологичен проект от л. арх. Тенко Дянков. През 1995 г. се появяват първите заявления/молби, от наследници на бившите частни имоти, за възстановяване на правата им над тях. Общината ги отхвърля, но по-късно през 2003 г. реституция бива направена на част от територията, при което нейното предназначение се променя от паркова зона, в зона за спорт и развлечения (2005 г.). Намесите не спират и скоро през 2007 г. се затвърждава и нов статут – зона със смесено предназначение. През 2011 г. злоупотребата продължава и се въвеждат по-драстични промени в ОУП и ПУП на града, година по-късно приети, където територията е отредена за застрояване. Архитекти, ландшафтни архитекти, инженери и други специалисти взимат отношение по въпроса и правят редица изследвания и проверки в закона, които напълно отхвърлят решението на общински
съвет и направените намеси в плановете. Възражението е пренебрегнато и мерки по преразглеждане не се взимат. Това води до редица граждански протести, сформирането на различни организации в защита на парка, медиен отзвук и куп други събития и дейности посветени изцяло на запазването на парк „Бедечка“. В рамките на шест години спорът остава неразрешен и актуален, като част от парка все пак бива застроена. През 2017 на 18.06. благодарение на местен референдум е взето решението оставащата територия да бъде отредена отново за парк.
Именно казусът „ Бедечка“ и трудният път изминат от старозагорци в името на това да опазят тази уникална, необходима за града паркова среда, съхраняваща наистина ценни растителни и животински видове е и основен мотив територията да бъде обект на разработване в дипломния проект