Оздравителен педиатричен център

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


ТЕМА: Оздравителен педиатричен център
ДИПЛОМАНТ: арх. Мелани Качарова
ДИПЛOМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: арх. Владимир Дамянов
СПЕЦИАЛНОСТ: Архитектура
УНИВЕРСИТЕТ: ВСУ „Любен Каравелов
КОНТАКТИ: melany.kacharova@gmail.com, телефон: 0896 20 15 80


Оздравителен педиатричен център е разположен в границите на отредения за проектиране  имот, намиращ се в жк.Младост I-А, гр. София. Идеята за създването на Оздравителен педиатричен център идва от това,че България е единствената държава в ЕС,която няма национално педиатрично лечебно заведение. Локацията на болницата и свързващата я инфраструктура позволява навременен достъп за деца от цялата страна, включително с медицинсти хеликоптер. Осъществен е удобен достъп до нея с градски и личен транспорт.

Сградата има за цел да обслужва деца от новородени до 18 години, както и рискова бременност в целия спектър на здравното обслужване – диагностициране, лекуване и възстановяване и същевременно да обучава студенти по медицина с педиатрична насоченост. Идеята е създаване на комплекс – Детски здравен парк. Оздравителният педиатричен център е съобразен и ориентиран спрямо  главните комуникации, основните подходи и височини на околната застройка, както и към предвидения по ОУП парк на кв. Младост.

 

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Урегулирания поземлен имот попада в СМФ (Смесена многофункционална зона). Спрямо нея, устройствените показатели на кварталa са :

 • Кинт = 3,5
 • Пл. на застрояване = 60 %
 • Оз = 40%

 

ПОСТИГНАТИ ПАРАМЕТРИ:

 • ОБЩА ПЛОЩ ТЕРЕН /разработка/ = 164 600 m2
 • ОБЩА ПЛОЩ ТЕРЕН /Оздрав. педиатричен център/ =105 700 m2
 • ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ = 17 917 m2
 • РЗП = 58 879 m2
 • Кинт = 1,80
 • ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ = 16,95 %
 • ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПЛОЩ = 85 808 m2
 • ПЛЪТНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ = 81,18 %
 • КОТА КОРНИЗ = +19,20

 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Педиатричният център е устроен в територия (СМФ), тангираща с жилищната зона на кв. Младост 1-А (запад), БАН (север), парк „Младост“ (юг) и комплексът на Sofia Capital City (изток).

Теренът абсолютно отговаря на нуждите на проекта за обособяването на неговата функция ,а именно отлични комуникационни връзки и връзка с паркова среда.

В решението на градоустройството на комплекса са спазени предвидените по ОУП продължения на бул. „Андрей Сахаров“ и трасето на трамвай №23. Спазено е и предвиденото кръгово движение между ул. „Ген. Радко Димитров“, ул. „Ресен“ и бул. „Андрей Сахаров“. Предвижда се изграждането на още три допълнителни улици, обслужващи нуждите на комплекса. Едната улица е предвидена в северната част на комплекса, тангирайки си с неговата граница и границата на имота на БАН. Улицата има за цел да обслужи – вход Спешен прием, вход – Родилно отделетие, второстепенен вход – самонасочили се, вход – обслужване /подземно ниво/. Втората предвидена улица е в западната част на терена, успоредна на ул. Росен и обсужва главният вход /планов прием/ на Оздравителният педиатричен ценър, вход паркинг – персонал /подземно ниво/. Осъществява достъп  до хотела за родители. Третата проектирана улица е в южната част на терена, дублираща  бул. „Андрей Сахаров“ и изолираща буферна зона с висока растителност. Осъществява достап до изхода на Клиниката по ПУЛМОЛОГИЯ и УНГ.

Отчетена е и нуждата за лесни комуникационни връзки с останалата част от града, поради което се предвиждат 3 нови спирки на градския транспорт, ситуирани около границите на комплекса. Основни комуникации са също и Метростанция Младост 3 и трамвайна линия №23. Предвидено е изграждането на пешеходна връзка с бул. „Цариградско шосе“.

Предвидено е изграждането на множество покрив-градинии, които да потопят комплекса още повече в парковата среда, както и да повишат неговата енергийна ефективност.

 

СИТУAЦИОННО РЕШЕНИЕ

Площта на терена е оразмерена спрямо НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЩ ТИП. Оздравителеният педиатричен център е ситуиран в североизточната част на имота, като са спазени нужните сервитутни отстояния. Югоизточната част от терена функционира кото детски здравен парк към лечебното заведение, включващо зони за игра, рекреация и възстановяване. Главния вход /основен поток-планов прием/ и обособеният самостоятелен вход за клиниката по Хемодиализа са ориентирани на запад с предвиден външен паркинг за пациенти от 144 места. От север е осъществен достъпът до Спешният прием и Родилното отделение със самостоятелни паркинги от 12 места. Второстепенният вход /основен поток – самонасочили се пациенти/ е ориентиран от изток и със самостоятелен паркинг от 13места. Смятат се за остри заболявания и входът е разположен в непосредствена близост до клиниката по Пулмология и УНГ. Тя има и самостоятелно обособен изход за здрави пациенти от юг, със самостоятелен паркинг от 8места. Паркингът за персонала е решен на две подземни нива с общо 477места.

 

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ И ФУКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ

Оздравителния педиатричен център е разделен на седем тела. Основният обем -Блок 1 е съставен от Консултативно-диагностичен център, Учебен блок, Администрация и Стационар – Възстановяван. Чрез Блок 1 посредством топли връзки се осъщесвява достъпът до всяка клиника /стационар/. Блок 1 е решен на два подземни етажа, три надземни и частично четвърто ниво с директен достъп до зеленият покрив. Стационарите – Блок 2, Блок 3, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 са решени с един поздемен и три надземни етажа е достъп до самостоятелен зелен покрив над всеки от блоковете.

Обемно-пространственото решение отговаря на избраната система на планиравка – смесена /корпусна + павилионна/ система.

 

ПОКРИВИ

 • На Кота +14,10м са предвидени покриви градина с интензивно озеленяване /50 см почвен субстракт/ и площадки за игра.
 • На Кота +18,0 са предвидени покриви с фотоволтаични панели.

 

РЕШЕНИЕ И ИЗБРАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на сградата е смесена.Преобладаваща е стоманобетонна конструкция със стоманобетонни колони, касетирана плоча, греди при отворите на плочите, фундамента плоча и масивни стени при подземния етаж, шайби. Колоните са с размери 60/60.

Преобладаващата ос на Блок 1 /Дигностично-консултативен блок/ е 12 на 12м. Преобладаващата ос на Стационарите – Блок 2, Блок 3, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 е 7,80 на 7,80.

Предвидени са деформационни фуги на максимум разстояния една от друга на 60м.

Използваните материали имат за цел да подчертаят функцията и предназначението на сградата и да подпомогнат за нейната енергиина ефективност. Блок 1 е решен с окачена вентилируема стъклена фасада с отръжателно фотоволтаично фолио. Стационарите са решени с вентилируема окачена фасада от ротиращи се вертикални ламели. Идеята е всеки от блоковете да бъде в различен цвят, с цел по-добра ориентация, а основният /Блок 1/ да отразява цветовете на заобикалящите го блокове и околната зеленина.