Жилищна структура със смесени функции, град София

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Веселин Атанасов Китанов

Дипломен ръководител: доц. д-р. арх. Милена Нанова

Университет: УАСГ

Специалност: Архитектура

Телефон: 0899881168

Еmail: kitanovveselin@gmail.com

Сайт: https://www.instagram.com/vkitanov.arch/


„Ако станеш архитект, помни: квадратът е добър, правоъгълникът- също, но в мярка” – Мат Хейг

Настоящият  проект сграда „Дженга” е изготвен в съответствие със задание за проектиране от катедра „Жилищни сгради” към УАСГ и в обхвата за идеен проект за ЖИЛИЩНА СТРУКТУРА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ.

В същността си проектът представлява жилищна сграда с подземен гараж, магазини, офиси, кафене и фитнес, разположена  в два обединени парцела с лице на три улици. Състои от девет надземни етажа в жилищна част, осем надземни етажа в обществена част и един сутерен, в който са поместени всички необходими за обслужване на сградата паркоместа.

Подземното ниво- сутерен представлява общо пространство, разположено  в зоната на застрояване под жилищната сграда и останалото пространство от имота, както е представено в ситуационното решение.

Сградата разполага със 132бр. апартаменти с прилежащи паркоместа и складови помещения, а на партерното ниво са предвидени търговски помещения. В отделен пететажен обем са предвидени и офис площи.

Вдъхновена както от различията в средата и фасадното решение, така и от различията във вкуса и предпочитанията на живущите, сграда „Дженга” предлага апартаменти от всякакъв тип- с една, две и три спални и мезонети, голяма част, от които разполагат с така жадуваната гледка към планина Витоша. В зависимост от решението някои от апартаментите са с по-простошни лоджии, а други с по-големи дневни помещения или спални.

 

Концептуална разработка:

Обемът приема координатната система на  околното застрояване, като продиктуван от П-образната форма на улиците леко се отклонява от първоначалната координатна система.

Концептуалната цел на разработения проект е да изгради форма, която да играе роля на преходен обем между зони с различен характер на застрояване (промишлено, обществено и жилищно застрояване).

Фасадата, със своята динамика и ексцентричност е своебразно отражение на разнообразното околно застрояване- различни типове застрояване и функционално зониране. На пръв поглед тя (фасадата) изглежда доста хаотична, несъгласувана и дори случайна, но принципът на изграждането й е прост, инспириран от две логически игри- шах и дженга. Разредени през един ред полета, които в последствие се удължават с още едно поле, така че да не се допират.  Използвани са двете основни строги форми- правоъгълник и квадрат. Въпросните полета излизат обемно напред като рамки от дърво и стъкло , а останалите полета съответно се превръщат в плът или пробив.

Продължавайки напред в концепцията, на ъгъла на бул. “П. Славейков”, се организира един пробив, над който се развива и най-рисковият момент в концепцията- 8 метрова конзола, която се извисява над споменатия ъгъл с цел да бъде акцент на това място. Изяждането под конзолата образува площадно пространство, което ще събира хора и ще бъде активна зона. Оформяйки този проход към вътрешния двор се осигурява връзка между зелената система на града и тази на сградата. В още няколко зони са организирани подобни пробиви, които не само “изяждат” ненужната сенчеста част на сградата, но и допълнително отварят пролуки за светлина и вентилация на въздуха. Връзката между зелениете системи се подобрява, а преминаването през имота става доста по-лесно и безпрепятствено. Вътрешният двор се превръща в своебразен мини  парк. Част от „изядените парчета” под формата на пробиви или липсващи обеми образуват добри зелени тераси, които са ориентирани към апартаментите.

Така проектът придобива своята форма и звучене като отражение на проектно проучване, функция на сградата и обкръжаващата я среда.

Сградата става част от новосформираната квартална структура. Тя не служи за преграда поради множеството пробиви на партерното си ниво, които от своя страна позволяват свободното преминаване през нея.

 

Ситуационен анализ:

ТЕХНИЧЕСКИ   ПОКАЗАТЕЛИ: ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДЗЕМЕН  ГАРАЖ   :

ПЛОЩ  ИМОТ –     13 325 м²

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ   СГРАДА –     3456 м²

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ –  25 982 м²

Пл.застр. –  60 %

Кинт – 3.5

Озеленяване – 40 %

Разположена е на следните отстояния от имотни граници и спрямо същ. сгради :

На отстояния мин. 1/3 Н от дъно имот- 8.50 м  нормативно отстояние.

Подземно застрояване частично съвпада с застояване на ниво партер , както е отразено на съответното ситуациионо решение

Спазено е отстояние L=Н  за сградата разположена от по благопрятната страна – 57,00 м.

Спазен е минимума отностно бул. „Пенчо Славейков”

Всички отстояния са нанесени графично

Ситуационно решение неизменна част от настоящата записка

Предоставените за проектиране имоти V 127 и III 127, част от имот 28А, се намират в жк. Сердика, общ. Възраждане, гр. София. Жк. “Сердика” е разположен северно от жк. “Лагера” и бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов”, южно от жк. “Зона Б-5”, западно от бул. “Ген. Е. И. Тотлебен” и източно от жк. “Разсадника” и жк. “Зона Б-19”.

Мястото се характеризира най-вече с това , че проектната ситуация е коренно различна от тази в момента на проектиране. Той е разположен на място, на което са предвидени доста промени в бъдеще, най-важната, от които е пробивът на бул. “Пенчо Славейков” и връзката му с бул. “инж. Иван Иванов”. По този начин бул. “Пенчо Славейков” се превръща в основен фактор и репер за разработването на проекта.

Имотът за проектиране всъщност представлява два обединени имота – III 127 с площ 6 418 кв.м. и предназначение за жилищно строителство и офиси и имот V 127 с площ 6 907 кв.м. и предназначение за жилищно строителство или общо 13 325 кв.м.

Имотът е разположен на кръстопът между жилищно, обществено и промишлено застрояване. И това прави характера му труден за определяне, т.е. мястото е преход между различни типове застрояване и бъдещата сграда трябва да дава образ на този преход.

Освен различното застрояване като тип, тук се срещат две коренно различни координатни системи на града. Едната, маркирана със син цвят, другата с червен. Координатната система, която ще получи новата сграда трябва да бъде съобразена и с този фактор.  Дали ще подхване по силуета и системата подадена от бул. “Пенчо Славейков” или ще се ориентира по някоя от зададените вече координатни системи, или пък ще поеме по изцяло нова система. Около предоставения имот почти няма съществуващи сгради, освен сградата отсреща през бъдещия бул. “Пенчо Славейков”.

Застрояването, което е застъпено в жк. “Сердика” е предимно едропанелно строителство – сгради от серии БС-VIII-Сф и БС-69-Сф. Това са номенклатура от елементи за едропанелни жилищни сгради съответно от 6 до 8 и от 3 до 9-10 етажа. Те имат характерни междуосия от 3.6 м. и 5,10 м., а по-късно достигат и до 6.3 м.

Предполага се, че в бъдеще ще се оформи един сулует по бул. “Пенчо Славейков” от високи сгради с преобладаваща обществена функция. Наблизо има парк, хипермаркети и търговски сгради, учебни заведения, множество здравни заведения и религиозни сгради.

В жк. “Сердика” се намират две професионални гимназии – ПГТКИ и ПГСЕ, 67 ОУ и детска градина 116. Автобуси №72, 60, 11, 83 и трамвай №11 и 22 свързват жилищния комплекс с останалата част на гр. София. Но предоставения имот за разработване е доста далеч от каквото и да е, освен от близкия парк “Възраждане”. Вероятно след изграждането на пробива на бул. “Пенчо славейков” ще се появят и повече спирки на градския транспорт.

Мястото е в един нов квартал, който все още няма свой характерен облик. Това дава шанс да се проектира една сграда, която да даде тласък и почерк в развитието на оформящия се квартал.

 

Функционално решение:

Описание  Жилищна сграда ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ :

ТЕХНИЧЕСКИ   ПОКАЗАТЕЛИ Жилищна сграда:

надземно РЗП –  25 982 кв.м.

подземно  сутерен  – 8500 кв.м.

бруто сграда  – 34 482кв.м.

 

Сградата е ситуирана , както бе цитирано по – горе  с лице на три улици:

Пробив на бул. „Пенчо Славейков” и две все още несъществуващи улици.

Проектирана е с осем входа за жилищна част с подход от запад и юг.

Сградата е проектирана   с  кота корниз съгл. виза за проектиране Н= 30.85 м.

Разположението на сградата е в съответствие с оказано петно на застрояване по виза за проектиране и нормативна база.

Отстоянията до имотни граници и нормативни отстояния съгласно разположението на сградата са отразени на съответния  чертеж – ситуация .

Отстоянията от сградата до имотни граници са проектирани равни и частично на места по големи от изискуемите, както е отразено на съответните чертежи  .

до регулационна линия към дъно имот е спазено отстояние  мин. 1/3 Н= 8.50м

сградата няма странична регулационна линия, а три лица, затова няма изискуеми отстояния.

Основното застрояване е на изискуемите отстояния, подробно показани в графична част, като  за всяка прилежаща фасада са съобразени еркери и балкони .

При проектното решение са спазени нормативните изисквания съгл . НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Асансъора е проектиран  е съотвествие с НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г.

за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради , съгл Приложение 7 към чл.18 ал.7 .

Контура на застрояване на сутерена на сградата е проектиран частично отдръпнат  от  имотна граница.

Срадата се състои от девет входа.

Всеки вход осигурява самостоятелен достъп за жилищната площ от едно входно антре  с предвидено фоайе и портиер.

Сградата  е проектирана  на  общо девет нива – сутрен, партер, жилищни/ обществени нива.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ В СГРАДАТА :

На ниво партер  са проектирани следните имоти;

входни предверия към жилищни входове  и входове към обществени зони, апартаменти в западното тяло със самостоятелен подход от вътрешното пространство, гаражи  и апартаменти.

Апартаменти:

Етаж 1:  6 броя

Етаж 2:  20 броя

Етаж 3:  15 броя

Етаж 4:  21 броя

Етаж 5:  14 броя

Етаж 6:  21 броя

Етаж 7:  22 броя

Етаж 8:  26 броя

Етаж 9:  22 броя

На последен етаж е проектиран:

вход Б –  Част от мезонет- четири спални (дневна на долно ниво)

На ниво сутерен проектът предвижда маломерни мазета и подземен гараж с 236 места за гариране.

На ниво терен са осигурени  изискуемите  паркоместа .

Спазени са  нормативни изисквания за изискуеми паркоместа  съгл. НАРЕДБА№2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,Раздел V-Паркиране и гариране,чл.24(1) табл. 2. – Необходимият брой на местата за паркиране и гариране на МПС се определя в зависимост от функционалното предназначение на обекта – 1 брой парко место за жилище с допълнителен брой на местата за посетители – 10%.

167 имота / апартамента /  + 10% =  167п.м+16,7 = 184 п.м.

ОБЩО постигнати места за гариране  – 276 броя   места за гариране

236  п.м на ниво сутерен

40 бр п.м на ниво терен

15бр. паркоместа за хора в неравностойно положение   с ширина 3.60 м

Постигната необходимата площ за озеленяване    52% за целия имот.

 

 

 

Проектът е представен в следния вид :

    Партер на к. ±0.00, к. ±0.75,

Вход за Жилищна част

На ниво кота ± 0.00 са проектирани:

Магазини със съответните площи за отдаване под наем, фитнес, кафене и фоайе към обществена сграда.

На ниво кота +0.75 са проектирани: 6 тристайни апартамента, от които и апартамент за хора в неравностойно положение.

 

Рампи / полуоткрита /  за ниво сутерен

Подхода към сутерена e с две самостоятелни рампи с наклон 12%

 

Сутерен на к. -3,40

На ниво сутерен е се намира подземен паркинг с проектирани 236 бр. паркоместа – съгл. Наредба № 2, чл. 24 (1), табл. 2.

Подходът към подземния паркинг за колите е по две двойни рампи с  ширина 7,00 м. – Съгл . НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за  строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар   , чл. 659. (1) Гаражите се проектират с рампи на всеки етаж в зависимост от полезната площ гаража и 12% наклон съгласно нормативна база и съответно отразен на чертеж- сутерен –  НАРЕДБА №   2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, Раздел XV. Гаражни рампи , Чл. 99. (1) Откритите външни рампи се проектират  с  надлъжен наклон , за малки гаражи с наклон до 15 %, чрез набраздяване на повърхността на настилката, се осигуряват условия за удобство и безопасност на движението.

За подземния гараж е проектирана смукателна вентилационна система за отвеждане на димните газове от работата на двигателите на автомобилите. Отработеният въздух ще се изхвърля над покрива. Предвидена е принудителна вентилация за отвеждане на дим и топлина, след пожар.

Всички тези данни са отразени в проектната документация част – ОВК.

Не се предвижда  подземния гараж да се ползва от МПС с газови уредби

В таблица към чертежа на сутерена е дадено подробно описание на обработката на под,стени и тавани.

ЗП полезна площ гараж на к.- 3,40 –    8500 м²

 

Жилищен етаж на к. +3.99, +7,19, + 10,39, + 13,59, +16,79 + 19,99 +23,19 +26,39

На съответните жилищи етажи са проектирани както следва:

 

Етаж 2:  20 броя– 11 двустайни, 6 тристайни, 3 четиристайни

Етаж 3:  15 броя– 9 двустайни, 3 тристайни, 3 четиристайни

Етаж 4:  21 броя– 10 двустайни, 9 тристайни, 2 четиристайни

Етаж 5:  14 броя– 9 двустайни, 5 тристайни, – четиристайни

Етаж 6:  21 броя– 10 двустайни, 10 тристайни, 2 четиристайни

Етаж 7:  22 броя– 14 двустайни, 8 тристайни, – четиристайни

Етаж 8:  26 броя– 13 двустайни, 9 тристайни, 4 четиристайни

Етаж 9:  22 броя– 13 двустайни, 5 тристайни, 4 четиристайни

 

 

Технологично изпълнение:

Kонструкцията на сградата ще бъде монолитна стоманобенова, осигурена на земетръс съгласно конструктивен проект.

Покривът ще бъде плосък с хидро и топлоизолация .

Ще бъде изградена конзола от стаманена конструкция /ферми/ през три нива.

Стените ,ограждащи и преградни,са проектирани да бъдат от тухли.

Прозорци и балконски врати ще бъдат петкамерни PVC профили с прекъснат топлинен мост с цвят декор в съответствие с изискванията на възложителя  и стъклопакети от нискоемисионно стъкло.

Външните врати ще бъдат блиндирани шумоизолирани на апартаментите,а вътрешните от MDF с брави и обков.

Асансьорите ще са с врати с минимална ширина 90см.

За всички апартаменти се предвижда климатизация с централно подово отопление

За подземния  гараж е проектирана смукателна вентилационна система за отвеждане на димните газове от работата на двигателите на автомобилите .

За всички кухни и складови помещения са проектирани необходимите вентилационни системи на подналягане спрямо основните помещения с оглед предотвратяване разпространението на миризми.

За магазина има предвидена климатизация

По фасадата на сградата са изградени множество вътрешни дворчета (в зоните на пробивите). В този етап на проектиране в тях се предвижда да бъдат засадени цветя, вечнозелени храсти и ниски дървета.

Растителните видове, които са планирани са:

Лигуструм, Лавровишна, Кумарка, Лавролистна калина, Лавър, Лейландски кипарис, Фотиния.

 

 Мероприятия за огнезащита и пожарна безопастност:

 

Вратите на стълбищата се отварят по пътя на евакуация.

Стълбищните клетки и асансьорите се отделят от подземния  паркинг с буферно предверие.

Стълбищните клетки и асансьорите се отделят от останалите помещения с метални негорими димоуплътнени самозатварящи се врати с пожароустоичивост 60 мин.

Всички отстояния и размери са отразени на съответните чертежи.

На ситуацията са отразени параметрите на застрояване.

Проектът е изготвен в съответствие с действащата нормативна база и подзаконови нормативни актове.