ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА в София

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


ДИПЛОМАНТ: арх. ГЕРГАНА ПЕТКОВА

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: арх. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ

СПЕЦИАЛНОСТ: АРХИТЕКТУРА

УНИВЕРСИТЕТ: ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“- гр. София


 

  1. ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОБЕКТА

Идеята за разработката на Библиотека е да се подсили посещаваемостта на тези обекти, като са включени множество обществени функции. Сградата предлага на посетителите си съвременно решение на библиотечна сграда, отговаряща на нуждата на потребителите- динамични пространства, места за срещи, разговори и създаване на комфортна среда. Основна цел е постигането на плавно преминаване от паркова територия към застроена.

  1. II. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Теренът за проектиране на градска библиотека се намира в урбанизирана територия в обхвата на Община Триадица. Съставлява УПИ № 496 от кв. № 1004 м.Южен парк.  Граничи с Южен парк на Столицата  и квартали № 1002  № 1003 с жилищно застрояване- Жк и обществено обслужване- Оо. На север граничи с ул.“Бяла черква“, а на запад с бул. „Петко Ю. Тодоров“.  Проектното решение има за цел да осигури лесно достъпна пешеходна връзка от кръстовището на бул. „Петко Ю. Тодоров“ и ул. „Бяла черква“ със съществуващата алейна мрежа на Южен парк, като същевременно предлага нов второстепенен вход към парка. Тази пешеходна връзка преминава през сградата, като я разделя на два основни обема. Предвидени са още два основни подхода, свързващи  покривните площи със съществуващата алейна мрежа на парка, посредством рампи. Едната от рампите  е зелена ,като по този начин парковото озеленяване преминава върху обема на сградата, която е решена със озеленени използваеми покриви.

Основния автомобилен достъп е осигурен от ул. „Бяла черква“, като е използван подхода за съществуващ паркинг. В проектното решение съществуващия паркинг бива разширен за да се осигури достъп до подземните нива на сградата, където са осигурени 253 паркоместа, от тях 20 паркоместа са за персонала работещ в сградата. В проекта е предвиден и вело-достъп до библиотечната сграда. Предложено е продължение на съществуваща велоалея бул. „Витоша“ по ул. „Бяла черква“ и по бул. „Петко Ю. Тодоров“ за да се свърже със съществуваща велоалея бул. „България“. Също така е включено и бъдещото трасе на велоалеята, проектирана от Столична община,която  преминава през Южен парк и обвърването й с новопроектираната такава по бул. „Петко Ю. Тодоров“. Подсигурени са велопаркинги на ниво терен и в подземните етажи на сградата са подсигурени 196 паркоместа.

В ситуационно отношение е предвиден  открит амфитеатър, който е със свободен достъп и може да бъде използван по всяко едно време от денонощието .

Открита детска площадка, прилежаща на детската читателска зона и е със свободен достъп . Осигурен е достъп до нея  през читателската зона,  и от ниво терен, на кота -0,45м спрямо терена , за да се осигури безопасност на децата. По профила на основната алея ,свързваща парка и сградата са предвидени места за отдих, почивка и рекреация.

III. ОБЕМНО- ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Сградата е съобразена с околната паркова зона околовръст и високата зеленина по южния фронт на урегулирания имот . Условно сградата е разделена на два обема, свързани с атриумно пространство ,служещо като пробив и осигуряващо връзка между кръстовището на бул. „Петко Ю. Тодоров“ и ул. „Бяла черква“ с алейната мрежа на Южен парк.Стените,  заобикалящи това пространство са скосени под ъгъл от 15о.По този начин се осигурява проникване на естествена светлина до най- долните нива на сградата. Прекаленото ослънчаване от южна и западна посока се предотвратява със  засенчване посредством опънати на стоманени струни текстилни щори. Към парковата зона сградата постепенно намалява височината си и  се слива с парковата среда, като същевременно подсилва възприемането на силуета на Витоша планина. Обединявайки максимален брой функции, сградата дава възможност на посетителите да получат спокойна среда в урбанизираната територия, докато се наслаждават на любимата си книга. Двата основни обема са свързани посредством мостове с независима стоманена конструкция. Дейностите  на сградата във височина са разделени от шумни до тихи. Използваемите зелени покриви създават спокойни пространсва с места за четене на фона на Витоша планина,зони за разходка, отдих и почивка на посетителите.

Концепцията на сградата е обемът й да се прелее в парка и да повтори силуета на Витоша планина при поглед от северната страна на булеварда. По отношение на фасадното решение е търсен баланс между функционално необходими остъклени зони и плътни части , без да се смущават основни дейности   на сградата. Някои от външните оформящи фасадата стени са наклонени под ъгъл от 30о  , с което  се постига по- добро силуетно въздействие на обема. Сградата е решена с окачена вентилируема фасада- спомагаща за добрия микроклимат в пространствата. Плътните фасадни модули са решени като отваряеми и  по този начин отговарят на нуждите за осветеност  на вътрешните пространства.

  1. ФУКНЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ

Сградата функционално е зонирана в два обема- единия е със свободен достъп /главно фоайе и обществени услуги/, с площ 5 452 м2 ,  а другия с контролиран достъп /читателска зона/-площ 16 955 м2. Във вертикално отношение фунциите са степенувани в зони  на шум и посещаемост.  На ниво партер са концентрирани по- голямата част от „шумните“ дейности ,като обекти на търговия, многофункционална зала, детска и младежка читатеска зона, докато на последно ниво са разположени тихите зони за концентрация и уединение- специализирани читални. Сградата разполага с два подземни етажа и четири надземни.Сградата е разработена с идеята да съвмести разнообразни образователни и обществени функции,с претенции за илюстриране на съвременната визия на „мол за култура“ .

  1. КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ И ИЗБРАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкцията на сградата е стоманобетонна- колони и безгредова  касетирана плоча, фундаментна плоча в основите и масивни стени 60 см. при подземните етажи. Колоните са кръгли, с диаметър 60 см, при осово разстояние на единия обем 8,40/ 8,40м и на другия 12,00/12,00м.Дебелина на касетираната подова плоча с оребряването е – 90см. Покривна конструкция  е касетирана стоманобетонна плоча тип „Холдек“.  Пробивът между двата обема на сградата  е покрит с остъклена  независима пространственопрътова конструкция ,затваряща атриумното пространство на пасажа през сградата на кота 0.00м. Конструкцията на окачената фасада се състои от композитни  метални профилни панели , захванати с монтажни „паяци“ за касетираната подова конструкция.