Иновативна целодневна детска градина, гр. Сади Придоня, Волгоградска област, Русия

ЕЛЕКТРОННА ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2020


Дипломант: арх.Гергана Петрова
Специалност: Архитектура
Университет: ВСУ „Любен Каравелов“
Направление: Обществени сгради, гр. София
Дипломен ръководител: арх. Андрей Велинов

t: 088651690
e: pgergana1@gmail.com


ЦЕЛИ И ТЪРСЕНИЯ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ:

Сади Придоня е малко населено място от селски тип, с приблизително 700 жители /по данни към 2018г./Намира се в Русия,Южен Федерален район, Волгоградска област, на 58 км. от областния център град Волгоград.Основен поминък в района е земеделието, а основната заетост в населеното място се осигурява от намиращата се на територията едноименна фабрика за плодови сокове.Поради нарастващия брой работни места във фабриката, се предвижда изготвяне на нов устройствен план на с.Сади Придоня, спорд който ще бъде разширена жилищната зона. Това предполага бъдеща нужда от нови детски заведения, както и места с възможност за развитие на културно-развлекателна и спортна дейност.
Основна цел на проектното решение е да се отговори на нуждата от целодневно детско заведение в капацитет 80 деца, разделени на 4 градински групи от по 20 деца.Проекта би следвало да съчетае в себе си не само основната функция на целодневна детска градина, но и възможността за ползване на сградата като детски културен и спортен център. Архитектурно-конструктивния образ на сградата би следвало да бъде обвързан със съществуващата селищна тъкан,която не само да допълни хармонично ,но и да я обогати като придаде личен почерк с отличителен и запомнящ се външен вид.

 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО  РЕШЕНИЕ:

Отреденият за проектиране на нова целодневна детска градина ОУП, се намира в общественият център на населеното място,в непосредствена близост до православен храм „Йоан Войн“/югозапад/, новооткрит градски парк /северозапад/ и жилищна зона с преобладаващо нискоетажно еднофамилно застрояване /североизток/.

В проектното решение се предлага изграждането на велоалеи, обогатяващи рекреационната функция на градския парк, както и доизграждане на вече съществуващата тротоарна мрежа в селото.

 

ФУНКЦИОНАЛНО  РЕШЕНИЕ:

Функционалното решение на сградата на бъдещата целодневна детска градина е съобразено с характерните за района климатични особеност.Поради наличието на силни ветрове през зимата от северозапад, а през лятото от североизток,плановото и архитектурно-обемното решение позволяват спиране на въздушния поток откъм подветрените страни на ситуацията. По този начин се дава възможност благоприятните посоки да бъдат пълноценно оползотворени и да се използват всички техни добри качества.
Ориентацията на основните детски помещения – дневни и спални помещения на всяка група- са съобразени с допустимите посоки за ориентиране на подобен тип помещения регламентирано в съответната Нормативна уредна на Руската Федерация.
Сградата се разработва на два етажа, с цел осигуряване на възможно по-голяма дворна част, с озеленяване и достатъчен брой площадки за игра на открито.

На първия етаж се разполага:

–  Детски плувен басейн, спортна зала за физическа подготовка, с прилежащи към тях съответен брой съблекални за момичета и момчета;

–  Медицински кабинет в непосредствена близост до обособен изолатор;

– Почасова забавачка с детски кът и възможност за организиране на детски празненства;

– Вътрешно фоайе , обособено като закрита игрална площадка, с възможност за ползване при неподходящо за игра на открито време;
– Дневно и спално помещение за деца в първа и втора група, със съответните им прилежащи санитарни възли и разливни помещения;
– Помещения за обслужващия персонал;
– Разливно помещение за детска кухня с връзка към второ ниво;
– Вертикални комуникации се осигурява в непосредствена близост до входа на детската градина , както и във фоайето пред груповите помещения.
ЗП на първия етаж е 1 750 кв.м.

На втория етаж се разполага актова зала с възможен капацитет от 120 места.Залата се предвижда с възможност от преграждане и обособяване на две по-малки зали,посредствум подвижни преградни стени, което би дало възможност за използване на достатъчен обем от помещението според конкретния случай.Към залата за предвидени съблекални , както и складово помещение за музикални инструменти и гардероб за костюми.

На етажа се разполагат още :

– Методически кабинет, психолог, административна офис част с работни места за директор,домакин и счетоводител.
– Дневно и спално помещение за деца в трета и четвърта група, със съответните им прилежащи санитарни възли и разливни помещения;
Доставянето на храна на втори етаж се осигурява чрез подемен асансьор. Фоайето пред детските групи е продължено във вертикал в атриумно пространство, а преминаването към детските групи се осъществява посредствум премоствания от леки метални констукции,даващи възможност за едно по-интересно изживяване и усещане за пребиваване в голяма игрална площадка.

ЗП на първия етаж е 1 234 кв.м.

КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕНИЕ:

Сградата се предвижда със смесена конструкция  – носеща плоча и колони, върху която на характерни места стъпва развита пространствено-прътова метална конструкция, позволяваща изграждането на архитектурно-конструктивния образ на сградата. Тази конструктивна система позволява олекотяване на конструкцията , извисяването на обемите във височина и по този начин се създава усещане за тектоничност.
Фундирането е решено чрез стоманобетонни ивични едностъпкови фундаменти, което е възможно поради сравнително ниската сеизмична активност в района.
Няма данни за наличие на високи подпочвени води в района.

 

АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ НА СГРАДАТА:

При изграждането на архитектурния образ на сградата са проучени и взети под внимание всички възможни обеми на влияние. Това прави сградата хармонична част от вече съществуващата селищна структура като в същото време я допълва посредством своята нетипичност и динамика. Формата на сградата е вдъхновена от природни форми на релефа липсващи за конкретния район, които да си кореспондират с характерния традиционен архитектурен ансамбъл в близост.

Основна цел при формообразуването е и личния принос на бъщестия наблюдател, като се дава възможност за всякакви причудливи интерпретации. Благодарение на тази възможност за оприличаване и интерпретиране на архитектурния образ, се създава чувство на лична принадлежност и обвързаност от страна на наблюдателя.

Посредствум характерната за сградата форма, се дава възможност светлината да се превърне в активен градивен елемент на пространството.Наличието на своеобразни светлинни кладенци позволява навлизането на светлина през повече от една равнина , което от своя страна би разчупило детските представи и би подхранило тяхното детско любопитство и творчество.