Подписан бе Меморандум за сътрудничество и развитие на концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово

Днес на 20 януари бе подписан между Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България  и Община Брацигово МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО за опазване на културното наследство и прилагане на Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово.

Община Брацигово и долуподписаните органи на изпълнителната власт, представители на държавните администрации и на браншовите организации, академичните среди и бизнеса в областта на проектирането, строителството, опазването на културното наследство, образованието и туризма, в резултат от проведен професионален диалог на 9 септември 2021 г. в рамките на ФОРУМ БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“, организиран от КАБ Регионална колегия София Област в гр. Брацигово „Организации и подходи за по-добро развитие и опазване на архитектурното културно наследство“ и възприемане на „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“, представена от Камарата на архитектите в България, като пилотен проект за опазване на културното наследство, водени от разбирането, че е необходимо предприемането на своевременни мерки на национално и местно ниво за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство, развитие на туризма и местния бизнес, официално заявяват желанието си за сътрудничество като подписват настоящия Меморандум:

ПАРАГРАФ 1

ЦЕЛИ

 1. Декларираме своята готовност, съобразно нашите компетентност и възможности, да отделяме необходимия човешки и финансов ресурс, и да работим за:
 • а) опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
 • б) създаване на образователен център по архитектурна и строителна реставрация;
 • в) обучение и практическа подготовка на квалифицирани кадри (майстори и лицензирани специалисти) за извършване на консервационно-реставрационни дейности (КРР) и работа по обекти – недвижима културна ценност (НКЦ);
 • г) повишаване на квалификацията на специалистите – архитекти, строители, художници за работа с НКЦ;
 • д) създаване на център за обследване на недвижимото културно наследство и дигитализация на документацията на обекти НКЦ;
 • е) създаване на дигитална библиотека на недвижимото културно наследство;
 • ж) популяризиране на недвижимото културно наследство сред обществото;
 • з) стимулиране на културно-историческия туризъм;
 • и) създаване на добра инфраструктура и връзки с архитектурни резервати;
 • й) създаване на нормативна база с ясна субординация и отношения между институциите за опазване на НКЦ и подобряване на архитектурния облик на населените места;
 • к) реализиране на пилотен проект „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“.

ПАРАГРАФ 2

ПРИОРИТЕТИ

 1. За осъществяване на целите на меморандума се обединяваме около следните приоритети:
 • а) създаване на експертна работна група за определяне обхвата, стъпките и начина за реализиране на целите на Меморандума;
 • б) осигуряване на необходимите ресурси за реализиране на четирите основни цели на пилотен проект „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“:
 • създаване на обучителен център за профилирана специализация на кадри в областта на недвижимото културно наследство в гр. Брацигово – архитекти, инженери и строители;
 • създаване на конферентен и културен център за обмяна на опит в гр. Брацигово;
 • ревитализиране на изложбен и музеен център за модерно и всеобхватно представяне на Брациговската архитектурно строителна школа в гр. Брацигово;
 • създаване на център за дигитализация на недвижимото културно наследство в гр. Брацигово.

ПАРАГРАФ 3

ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 1. Ангажираме се да си сътрудничим интензивно, за да се създаде възможност за постигане на целите на меморандума и за успешна реализация на пилотния проект „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово, включително чрез:
 • а) взаимен обмен на информация, знания, идеи и добри практики;
 • б) разработване, финансиране и реализиране на инициативи и проекти;
 • в) осъществяване на активна комуникация помежду си, с други отговорни институции, с гражданите, национални и международни организации;
 • г) търсене на общи решения и оказване на съдействие при възникване на въпроси, свързани с реализиране на целите на Меморандума.

ПАРАГРАФ 4

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички въпроси, възникнали във връзка с Меморандума, ще се решават в дух на взаимно сътрудничество и доверие.
 2. Към Меморандума могат да се присъединят и други заинтересовани страни.
 3. Меморандумът влиза в сила от датата на подписването му.
 4. Меморандумът може да бъде изменян по взаимно съгласие на Страните

 

Първи подписали меморандума с Община Брацигово са Камара на архитектите в България /КАБ/ и Камара на строителите в България /КСБ/. Той бе разгледан и обсъждан на Координациония съвет на браншовите организации и предстои приемането му и от други членове на този съвет.

За утвърждаване и подкрепа на меморандума и съвместна дейност ще бъдат поканени и Министрство на културата, Министерство на образованието, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на туризма, Националния институт за недживимо културно наследство и редица университети.